دانلود پایان نامه برق تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

انواع مختلف عناصر آرایه انعکاسی در سال‌های اخیر برای بهبود پهنای باند عنصر در آرایه‌های انعکاسی چاپی مطرح شده می باشد [54 – 62]. چند شکل رویه‌های شیاری شکل چاپی[1] با ابعاد مختلف در [54] تجزیه و تحلیل شده‌اند، و عملکرد تغییر فاز با آن‌هایی که برای عناصر کلاسیک (مستطیل، دوقطبی و مستطیل استاب‌های قابل تنظیم) هستند مقایسه شده می باشد. رویه‌های نوع شیاری نسبت به یک تک لایه از رویه‌های مستطیل شکل در تغییر فاز عملکرد کمی بهتری دارند، اما شکل نامنظم قطبش متقاطع را افزایش خواهد داد.

ساختار دولایه نیز در [54] مطالعه شده می باشد، که نشان‌دهنده عملکرد برتر نسبت به ساختار تک‌لایه می باشد. حلقه‌های فلزی انباشته نیز به عنوان یک عنصر آرایه انعکاسی در ]55 [ مطرح شده می باشد. همانند رویه‌های مستطیلی انباشته ، فاز انعکاسی با تغییر اندازه حلقه‌های چاپی کنترل می گردد. فرکانس‌های‌ تشدید دو آرایه به مقصود کاهش شیب و بهبود خطی بودن فاز انعکاسی بر حسب اندازه حلقه تنظیم می گردد [56]. پهنای باند برای پیکربندی حلقه انباشته بهبود یافته می باشد، اما نتایج رویه‌های مربعی انباشته که در شکل5-9 بدست آمده، بهتر هستند. یک عنصر آرایه انعکاسی جدید متشکل از حلقه‌های دوتایی متقاطع با طول‌های متغیر چاپ شده روی یک زیرلایه پشت هادی در [57] نشان داده شده می باشد. یک آرایه انعکاسی تک لایه ساخته و اندازه گیری شده می باشد، که دارای بازده تششعی نزدیک به 55 درصد و یک دسی بل بهره و پهنای باند 10درصد می باشد، که در فرکانس 22 گیگاهرتز طراحی شده می باشد. این پهنای باند بزرگتر از آرایه‌های انعکاسی تک لایه معمولی می باشد، اما هنوز هم کوچکتر از پهنای باند به دست آمده برای آرایه انعکاسی دو لایه می باشد  ]52 .[

[1] Printed ridged-shaped patches

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: