دانلود پایان نامه برق بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

پهنای باند[1] فرکانسی

پهنای باند فرکانسی آنتن(BW  ) محدوده فرکانسی می باشد که در آن عملکرد آنتن نسبت به بعضی خواص مطابق با استانداردهای لازم باشد. پهنای باند را می توان محدوده فرکانسی در دو طرف فرکانس مرکزی در نظر گرفت که حول آن فرکانس مرکزی، مقدار قابل قبولی برای آن پارامتر وجود داشته باشد. در کاربرد های راداری عموماً لازم می باشد که تلفات بازگشتی[2] آنتن در پهنای باند فرکانسی کمتر از dB 10- باشد. پهنای باند آنتن به دو صورت می تواند تعریف گردد. پهنای باند مطلق (  ABW) و پهنای باند نسبی (RBW  ) . اگر fH وfL به عنوان فرکانس قطع بالا و فرکانس قطع پایین تعریف گردد، پهنای باند مطلق عبارت می باشد از تفاوت دو فرکانس قطع. در حالیکه پهنای باند نسبی به صورت درصد تفاوت دو فرکانس قطع نسبت به فرکانس مرکزی تعریف می گردد. پس این دو پارامتر بصورت زیر تعریف می گردند:

(1.2)

 

(2.2)

 

برای بعضی آنتن ها، پهنای باند همچنین می تواند بصورت نسبت فرکانس قطع بالا به فرکانس قطع پایین به صورت زیر تعریف گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد