دانلود پایان نامه با موضوع کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

در شبکه سلسله مراتبی نودهای حسگر به شکل خوشه‌هایی سازماندهی می شوند که درآن اعضای خوشه،داده‌های خود را به سرخوشه ها ارسال کرده وسرخوشه ها به عنوان رله‌هایی برای انتقال داده‌ها به سینک اقدام می‌نماید. می‌توان از یک نود دارای انرژی پایین‌تر برای انجام کار حسگری وارسال داده‌های حس شده به سرخوشه خود در فاصله کوتاهی بهره گیری نمود، درحالیکه یک نود دارای انرژی بالاتر را می‌توان به عنوان سرخوشه برای پردازش داده‌های حاصل ازاعضای خوشه آن وارسال داده‌های پردازش شده به سینک انتخاب نمود. این فرآیند نه تنها می‌تواند مصرف انرژی مورد نیاز برای برقراری ارتباط راکاهش دهد. بلکه بار ترافیکی را به تعادل رسانده ودرزمان رشد ابعاد شبکه باعث ارتقای قابلیت انتقال یکسانی می­شوند، لازم می باشد خوشه بندی به صورت دوره‌ای انجام گردد تا بارترافیکی درمیان تمام نودهای حسگر به تعادل برسد. علاوه براین برای کاهش داده‌های منتقل شده به سینک وارتقای کارآیی انرژی شبکه می‌توان تجمیع داده‌ها را درسرخوشه انجام داد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد