دانلود پایان نامه با موضوع رسانایی تفاضلی منفی

در انتشار هر گونه حرکت موجی از میان شبکه کریستالی، بسامد، تابعی متناوب از بردار موج k می باشد. این تابع ممکن می باشد به­دلیل چند مقداره بودن پیچیده باشد، به­مقصود ساده­سازی رفتارِ حرکت موج در کریستال، یک ناحیه در فضای k تعریف می­گردد که ناحیه متناوب پایه را تشکیل می­دهد. بسامد یا انرژی برای یک بردار موج k خارج از این ناحیه ممکن می باشد توسط یکی از بردارهای k که در داخل این ناحیه می باشد، تعیین گردد. این ناحیه را ناحیه­ی بریلوین گویند. معمولا توجه­ها به­بردارهای k در داخل این ناحیه متمرکز می­گردد. ناپیوستگی تنها در روی مرزها رخ می­دهد. به­گونه اختصار، هر بردار موج در خارج از این ناحیه برابر با بعضی بردارهای داخل این ناحیه می باشد [3-2].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد