دانلود پایان نامه ارشد طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

صفحه  جایی که تابع تبدیل گویا تعریف شده می باشد، صفحه مختلط یا صفحه  نامیده می گردد. محور افقی این صفحه محور حقیقی یا  و محور عمودی آن محور موهومی یا  نامیده می شوند. مقادیر  هنگامی که تابع بی‌نهایت می گردد،  قطب‌های تابع و مقادیر P هنگامی که تابع صفر گردد، صفرهای تابع نامیده می شوند. پس صفرهای  ریشه‌های صورت  و قطب‌های آن ریشه‌های مخرج  می‌باشند، این قطب‌ها فرکانس‌های طبیعی فیلتر مورد نظر می‌باشند. برای اینکه فیلتر پایدار باشد، فرکانس‌های طبیعی بایستی در نیمه چپ صفحه  یا روی محور موهومی قرار بگیرند. اگر این قضیه مستقر نباشد، نوسانات به گونه نمایی نسبت به زمان افزایش می‌یابند و این یک شرط غیرممکن در یک شبکه پسیو می باشد. پس  چندجمله‌ای هرویتز[1] نیز نامیده می گردد [15].

[1] Hurwitz Polynomial

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: