3-6-1- تابع هدف

هدف اصلی از حل مسئله استراترژی بهینه قیمت دهی،  بیشینه کردن سود یک تولید کننده در یک دوره زمانی اجرای بازار می باشد. در این مقاله هدف مقدار سودی می باشد که تولید کننده از طریق فروش برق در بازار عمده فروشی بدست می‌آورد و سایر درآمدها (مانند بازار خدمات جانبی) در نظر گرفته نمی‌گردد. ارتباط (1) چگونگی محاسبه سود یک تولید کننده را نشان می‌دهد. این ارتباط با در نظر داشتن اینکه بازار به صورت پرداخت بر مبنای پیشنهاد[1] اجرا می گردد تعیین شده می باشد.

Ben : امید ریاضی سود حاصل از فروش برق در یک دوره اجرای بازار

: قیمت پیشنهادی تولید کننده در ساعت t

: پیش بینی قیمت تسویه بازار در ساعت t

: درآمد تولید کننده در ساعت t می باشد و به صورت زیر محاسبه می گردد :

در این ارتباط  توان تولیدی ژنراتور در ساعت t می باشد.

هزینه تولید برق در ساعت t می باشد که از سه بخش کلی تشکیل شده می باشد و به صورت زیر محاسبه می گردد :

 

در این ارتباط  و  و  به ترتیب هزینه بهره برداری، هزینه روشن شدن و هزینه خاموش شدن ژنراتور در ساعت t می باشد. همچنین  ضرایب تابع هزینه تولید ژنراتور می‌باشند.

بخش آخر تابع هدف مربوط به احتمال برنده شدن در بازار می باشد. این احتمال با بهره گیری از ارتباط زیر  بدست می‌آید. در این ارتباط تابع چگالی احتمال قیمت بازار در هر ساعت به صورت توزیع نمایی با میانگین و انحراف معیار مشخص در نظر گرفته می باشد.

 

در این ارتباط  میانگین قیمت بازار در ساعت t و  انحراف معیار قیمت بازار در ساعت t می باشد. این ارتباط به این معنا می باشد که در صورتی که قیمت پیشنهادی بازیگر کمتر از قیمت بازار باشد، بازیگر مورد نظر برنده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود رایگان متن کامل پایان‌نامه مهندسی برق - فرمت ورد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: