واحد خورشیدی و واحد ذخیره ساز باتری دارای کنترل مشابه می باشند، زیرا که هر دو به صورت منبعی از نوع جریان مستقیم بوده و توسط یک مبدل به شبکه قدرت وصل میشوند. تنها تفاوت این دو آن می باشد که مبدل نیروگاه خورشیدی تنها به صورت یک طرفه و با تزریق توان تولیدی به شبکه، کار می کند اما در سیستم ذخیره ساز باتری، مبدل دو طرفه اقدام کرده و هم تزریق و هم دریافت توان را انجام میدهد. با در نظر داشتن مشابهات، اعمال کنترل کننده به هر دو، مشابه هم می باشد. در اینجا واحد تولید با آرایه ی خورشیدی ارائه شده و کنترل کننده پیشنهادی نیز به آن اعمال گشته می باشد.

-11-4نتایج اعمال کنترل کننده به واحد تولید خورشیدی

با انجام شبیه سازی برای واحد خورشیدی، یکبار واحد تولید خورشیدی بدن حضور باتری و بار دیگر، با حضور باتری داده شده می باشد. فرکانس سیستم برای این حالت، در شکل 5-9 نشان داده شده می باشد. در این دو حالت تفاوت زیادی میان نوسانات فرکانس دیده میشود. با تذکر اینکه با به کار بردن داده های واقعی اشعه ی آفتاب در نیروگاه خورشیدی، تابش خورشید یکنواخت نبوده ودستخوش تغییرات می باشد، میبینیم که نمودار صورتی رنگ بدون حضور باتری دارای نوسانات با دامنه ی بزرگی بوده و نوسانات ریزی نیز به دلیل ادوات مبدل قدرت، بر روی نمودار اصلی سوار می باشد؛ زیرا که روش کنترل پیشنهادی، کلیدزنی ادوات قدرت را کنترل می کند. همانطور که در نمودار آبی رنگ دیده می گردد، نوسانات به خوبی کاهش پیدا می کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق در مورد طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: