دانلود پایان نامه ارشد رشته برق الگوریتم تپه‌نوردی تصادفی

همانطور که در شکل2-1 نشان داده شده می باشد، آنتن آرایه انعکاسی  ]20 [ آنتنی می باشد که از یک سطح بازتاب صاف و یا منحنی‌وار و یک آنتن تغذیه تشکیل شده می باشد. در سطح منعکس‌کننده تعداد زیادی عناصر تششع‌کننده (به عنوان مثال، موجبرهای انتها باز، رویه‌های مایکرواستریپ چاپ شده، دوقطبی، و یا حلقه) بدون هیچ گونه خطوط انتقال تقسیم توان هست. آنتن تغذیه بطور شعاعی این عناصر منعکس‌کننده آرایه‌ای را تحریک می کند که این عناصر طوری طراحی شده‌اند که میدان تابش را با فاز الکتریکی که برای تشکیل یک جبهه فاز مسطح در فاصله میدان دور مورد نیاز می باشد بازتابش و پراکنده کنند. به بیانی دیگر، این عناصر با فازهای از قبل تعیین شده بهره گیری می شوند تا فازهای مرتبط با طول‌های مسیر مختلف از تغذیه تحریک کننده (S1، S2، … ،SN در شکل 2-1) را جبران کنند. این عملیات به بهره گیری از یک بازتابنده سهموی که با بهره‌گیری از انحنای منحصر به فردش برای بازتاب و تشکیل یک جبهه فاز مسطح زمانی که تغذیه در نقطه کانونی آن قرار می‌گیرد شبیه می باشد. به این ترتیب، اصطلاح “بازتابنده تخت” گاهی اوقات برای توصیف آنتن آرایه انعکاسی که از هر دو تکنولوژی بازتابنده و آرایه بهره‌گیری می کند بهره گیری می گردد. همانطور که در شکل2-2  نشان داده شده می باشد، انتخاب‌های متعددی برای عناصر آنتن آرایه انعکاسی برای رسیدن به جبهه فاز مسطح هست. یکی از آنها بهره گیری از رویه‌های مایکرواستریپ یکسان با خطوط تاخیر فاز با طول متغیر می باشد [21] به طوری که این عناصر می‌توانند تاخیر فاز را در طول مسیرهای مختلف از منبع تحریک جبران کنند. یکی دیگر از روش‌ها‌ بهره گیری از رویه‌هایی با اندازه متغیر، دو قطبی‌ها، و یا حلقه‌ها می باشد [22,23,24] به طوری که عناصر می‌توانند امپدانس‌های پراکندگی مختلف و پس فازهای مختلفی برای جبران تاخیر مسیر تغذیه مختلف داشته باشند. در روش سوم، تنها برای پلاریزاسیون دایروی، آنتن آرایه انعکاسی عناصر پلاریزاسیون دایروی یکسانی با چرخش‌های زاویه‌ای متفاوت برای جبران  طول‌های متفاوت مسیر تغذیه دارد ]25[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد