دانلود پایان نامه ارشد در مورد استفاده از فناوری فراپهن باند برای سیستم های مکان یاب

از مهمترین تحقیقات، مطالعه بر روی ارتباط میان دقت و مثلا درصد پوشش شبکه یا تعداد حسگر مورد بهره گیری در هر شبکه می باشد.

در یک مطالعه که برروی شبکه­های GPS انجام شده می باشد دقت مکان­یابی بر حسب تعداد حسگرها در منطقه و تعداد گره­های مرجع در شبکه اظهار شده می باشد[31]  .

همانطور که در شکل نیز دیده می­گردد تعداد گره­ها با مختصات معلوم از عوامل تعیین­کننده در این سیستم ها می باشد.

متریکی که برای دقت در این نوشتار بهره گیری شده می باشد FROB[1] می­باشد.

که در حقیقت مقدار  RMS خطای ناشی از مقدار تخمینی و مقدار واقعی فاصله بین گره­ها می باشد.

شکل 5-2: تغییرات دقت بر حسب چگالی گره­های مرجع [30]

همانطور که در شکل نیز دیده می­گردد با افزایش تعداد گره­های مرجع در محیط، دقت بهتر می­گردد.

مانند مطالعات اخیر، مطالعه اثر چگالی گره­های مرجع بر روی دقت بوده می باشد.

در این مطالعه یک محیط ساده با چهارگره مرجع در نظرگرفته شده می باشد و با افزایش مساحت محیط و ثابت بودن تعداد گره­ها، چگالی گره­های مرجع کاهش یافته می باشد.

سپس به این طریقه شبیه سازی انجام شده و اثر چگالی گره­های مرجع روی دقت به نمایش کشیده شده می باشد [31] .

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد