دانلود پایان نامه ارشد جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

نمی توان از فیلتر وفقی[2]برای آشکارسازی بهره گیری نمود. بسته به نوع کاربرد سیگنال تصادفی ازمدل های مختلفی برای شبیه سازی آن بهره گیری می گردد. اما معمولاً فرض بر این می باشد که نمونه های دریافتی از سیگنال دارای تابع توزیع احتمال[3] گوسی با میانگین صفر می باشد. این فرض به اندازه قابل توجهی در بسیاری از کاربردها قابل قبول می باشد. زیرا سیگنال ارسالی از ترکیب تعداد بسیار زیادی منابع تصادفی مستقل از هم حاصل می گردد. تنها محدودیت اعمال شده توسط این فرض، گوسی بودن تابع توزیع سیگنال می باشد. گشتاور دوم سیگنال های گوسی برای اظهار خصوصیت تابع توزیع احتمال کافی بوده و سایرگشتاورهای بعدی آن یا صفر بوده و یا از روی گشتاور دوم[4] قابل محاسبه می باشد.

تابع همبستگی یک سیگنال تصادفی به صورت

(1- 29)

تعریف می گردد. که این تابع دارای هشت متغیر (دو متغیر زمان  و  و شش متغیر مکان  می باشد. اگر سیگنال در حوزه زمان همگن[5] باشد، تابع همبستگی در حوزه زمان تابعی از تغییرات  می گردد. برای این سیگنال، چگالی طیف متقابل[6] به صورت زیر تعریف می گردد:

(1- 30)

اگر سیگنال در حوزه مکان(مختصات فضایی) نیز همگن باشد، تابع همبستگی وابسته به تفاضل پارامتر  می گردد (همبستگی تابعی از  و به شکل  می باشد). در این حالت چگالی طیف فرکانس – عدد موج[7]برای این سیگنال به صورت زیر قابل تعریف می باشد:

(1- 31)

که در حقیقت تبدیل فوریه تابع همبستگی در حوزه زمان و مکان می باشد. طیف فرکانس– طول موج در واقع تبدیل تابع سیگنال در حوزه زمان – مکان[8] به پارامترهای معادل سیگنال در حوزه فرکانس- طول موج
می باشد. در ادامه چند حالت مهم برای این تابع معرفی می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: