• مرور مقالات و کارهای صورت گرفته
  • به مقصود بدست آوردن تأثیر نیروگاه­های بادی بر مطالعات قابلیت اطمینان کارهای زیادی انجام شده می باشد. در مراجع ]4-3[ برای مزارع بادی یک مدل قابلیت اطمینان ارائه شده و کفایت سیستم قدرت در سطح اول با بهره گیری از معیارهای احتمالاتی و سلامت سیستم در حضور نیروی باد مطالعه شده می باشد. برای این­که حالت واقعی­تر سیستم قدرت در نظر گرفته گردد مطالعات سیستم مرکب تولید و انتقال نیز انجام شده و بر این اساس اولویت در تعیین مکان و ظرفیت نصب نیروگاه­های بادی به دست آمده می باشد. مدلی که برای واحد بادی به دست آورده شده می باشد تنها عدم قطعیت موجود در سرعت وزش باد را در نظر گرفته و المان­های موجود در سیستم تبدیل انرژی را مورد توجه قرار نداده می باشد.

    در مراجع ]7-5[ یک مدل ساده برای سرعت باد تنها بر اساس متوسط و انحراف معیار سالانه آن در یک مکان جغرافیایی مشخص معرفی و یک توزیع احتمال برای سرعت باد به دست آمده می باشد. سپس با در نظر داشتن مشخصه توان خروجی توربین، واحد بادی با ظرفیت چندین حالته با احتمال­های مربوطه مدل شده و از این مدل در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت شامل تولیدات بادی بهره گیری شده می باشد. در مرجع ]8[ از روش شبیه­سازی مونت­کارلوی غیرترتیبی و بر اساس مدل سلامت سیستم، ظرفیت معادلی برای یک واحد بادی تعیین و یک مدل دو حالته برای این واحد در نظر گرفته شده می باشد. در این مقاله بر اساس داده­های گذشته سرعت باد، یک توزیع وایبال به این داده­ها برازش شده می باشد. با تولید اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت برای واحدهای متعارف، و توزیع وایبال برای واحدهای بادی، مدل تولید در هر ساعت مشخص می­گردد، سپس با بار آن ساعت مقایسه و در نتیجه انجام شبیه­سازی برای 1 سال شاخص­های ریسک و سلامت به دست می­آید. برای رسیدن به همگرایی بایستی شبیه­سازی به مدت چند هزار سال تکرار گردد. یکی از شاخص­هایی که محاسبه می­گردد تعداد ساعاتی می باشد که ظرفیت واحد بادی صفر می­باشد. برای مدل کردن واحد بادی به صورت دو حالته، نسبت تعداد ساعات ظرفیت صفر به کل ساعات شبیه­سازی شده، به صورت عدم دسترس­پذیری در نظر گرفته شده، آن­گاه ظرفیت معادل واحد بادی تغییر داده شده تا شاخص­های قابلیت اطمینان حاصل از این مدل با مقدار به دست آمده از شبیه­سازی برابر گردد.

    این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso:پایان نامه برق

     متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد