دانلود پایان نامه ارشد تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

 

ارقام خروجی (که در میدان  آنها را بیت در نظر می‌گیریم) و ضرایب معادله‌ی بازخورد شامل  می‌توانند در میدان  در نظر گرفته شوند که این میدان می‌تواند میدان متناهی  باشد و یا اینکه یک میدان نامتناهی مانند میدان اعداد حقیقی باشد. هیچ اجباری وجود ندارد که  باشد. در این صورت تپ آخر شیفت رجیستر به عنوان فیدبک در نظر گرفته نمی‌گردد.

شکل ‏2‑1. شمای کلی شیفت رجیستر خطی با فیدبک یا (LFSR) که دارای L-مرحله می‌باشد.

 

زمانی گفته می گردد یک LFSR دنباله‌ی  را تولید می کند، که مقدار این دنباله با اولینN  بیت خروجی از LFSR به ازای یک بارگذاری اولیه، برابر باشد. چنانچه  باشد،  واضح استLFSR  همیشه این دنباله را تولید می کند و اگر  باشد طبق ارتباط‏2‑1، اگر و فقط اگر ارتباط زیر مستقر باشد،LFSR   دنباله‌ی موردنظر را تولید می کند:

 

قضیه‌ی ساده‌ی زیر نقشی کلیدی را در موضوعات پیش رو اعمال می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: