دانلود پایان نامه ارشد برق شبکه های اقتضایی بی سیم

برای مطالعه رفتاری ضرایب اهمیت تابع  به عنوان تابعی از فاصله گره مرجع از گره هدف و بایاس اندازه­گیری انجام شده درنظر گرفته می­گردد. اگر فرض گردد که کلیه اندازه­گیری­ها با وجود دید مستقیم گره هدف و گره مرجع انجام گردد کلیه بایاس­ها صفر می­شوند و می­توان نوشت  [29]:

حال اگر فرض گردد که بایاس اندازه­گیری­های انجام شده از مقدار صفر تا بینهایت رشد کنند پس اثر بایاس­ها در اندازه­گیری­ها در نظر گرفته شده و به ازای مقدار بایاس­­های محدود اندازه­گیری­های انجام شده با عدم وجود دید مستقیم در تخمین مکان گره هدف شرکت داده می­شوند.

در حالتی که مقدار بایاس­ها بزرگتر شده و به بینهایت میل می­کنند می­توان نوشت[27]  :

همانگونه که انتظار می­رفت با افزایش مقدار بایاس حاصل از اندازه­گیری ضریب اهمیت آن اندازه­گیری و سپس اندازه دخالت آن اندازه­گیری در تخمین مکان گره هدف کاهش می­یابد.

پس به گونه کلی به ازای مقادیر کوچک بایاس ضرایب اهمیت بسیار متاثر از فاصله گره هدف و گره مرجع می­باشند و در ازای مقادیر بزرگتر بایاس ضرایب اهمیت متاثر از مقدار بایاس اما به صورت معکوس هستند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: