دانلود پایان نامه ارشد برق سطوح انتخابگر فرکانس

 

(الف) قطبش TE

(ب) قطبش TM

شکل 4-6  پاسخ فرکانسی FSS2 با 1=  rε و °60 تا °0=  θ برای دو قطبش TE و TM

برای عنصر حلقه دایروی که در این پژوهش بهره گیری شده می باشد، چهار پارامترp ،w ، g و r که در شکل 4-4  نشان داده شده می باشد، تعریف می­شوند. در این بخش، تغییرات این چهار پارامتر و تاثیرشان را بر عملکرد سطوح انتخابگر فرکانس، مطالعه می­کنیم.

شکل­های 4-5 و 4-6 پاسخ فرکانسی را برای FSS1 و FSS2 برای زوایای مختف تابش با فرض زیرلایه هوا، نشان می­داد. اما نمی­توان عناصر را در هوا قرار دارد و در اقدام عناصر بر روی یک زیرلایه قرار می­گیرند. این زیرلایه، فقط فرکانس تشدید را کاهش می­دهد و دیگر عملکردهای سطوح انتخابگر فرکانس را تغییر نمی­دهد. از آنجایی که در این بخش تاثیر ابعاد حلقه دایروی بر پاسخ فرکانس مطالعه خواهد گردید، با فرض زیرلایه هوا کار را ادامه می­دهیم. اندازه تضعیف در فرکانس تشدید در فیلترهای میان نگذر به رسانایی عناصر ساختار بستگی دارد. در این بخش فرض می­گردد، این عناصر دارای رسانایی ایده­آل هستند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد