بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار پیش­بینی شده در روش پیشنهادی به بخش­های زیر تجزیه می­گردد:

– مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی با سناریوهای مختلف بار، باد و خروج واحدها و خطوط با ثابت نگه­داشتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها.

– زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله 1.

– زیربرنامه مطالعه قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زیرمسئله 2.

در ادامه ساختار بهره گیری شده برای برنامه­ریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی با عدم قطعیت بار و توان تولید شده بادی نشان داده شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه در این قسمت از نتایج مرحله قبل (نتایج فصل3) بهره گیری می­گردد و وضعیت مشارکت واحدها ثابت در نظر گرفته شده، مسئله به یک مسئله برنامه­ریزی خطی تبدیل شده می باشد. زمان حل این برنامه LP به دلیل نداشتن متغیر عدد صحیح، نسبت به مسئله ترکیب با عدد صحیح و حقیقی بسیار کمتر می­باشد.

در این روش برنامه­­ریزی[1] تولید واحدها به نحوی بهینه می­شوند که تمام سناریوهای بار، باد و خروج را پاسخگو باشد. سپس با بهره گیری از زیر برنامه تعیین نوع باس، قیود (4-3) و (4-4) که بایستی در مرحله بعد به مسئله بهینه­سازی اضافه شوند مشخص می­گردند در هر تکرار قیود نوع باس­ها به هنگام می­شوند. در نهایت با بهره گیری از ارتباط (4-5) فلوی عبوری از خطوط مطالعه شده و در صورتی که در بعضی خطوط تخطی از حد مجاز رخ دهد آن قید به مسئله اصلی اضافه شده و این قیود که در هر مرحله به مسئله اضافه می­شوند تا آخرین تکرار بهینه­سازی در مسئله باقی می­مانند. در این بخش مسئله بهینه­سازی تا زمانی که فلوی خطوط هیچ تخطی­ای از حد مجاز در صورت وقوع هر یک از سناریوها صورت نگیرد ادامه می­یابد. این ساختار در شکل (4-1) نمایش داده شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع:سیستم ذخیره ساز باتری

[1] Schedule

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد