دانلود پایان نامه ارشد با موضوع :مایکرواستریپ

در این فصل فیلترهای مختلفی که در این پایان‌نامه انجام شده می باشد( 3-4 GHz، 2-4 GHz و 2-6 GHz)  مورد مطالعه قرارگرفته شدند. در آغاز ساختارهای ساده­ای که باعث ایجاد صفر انتقال می شوند نشان داده گردید و سپس ساختار خط کوپل شده اتصال کوتاه شده نشان داده گردید که این ساختار می­توانست به جای یک صفر انتقال، دو صفر انتقال در حول فرکانس  g/4λ ایجاد کند. در ادامه با تغییر شکل این ساختار خط کوپل شده اتصال کوتاه شده دیده گردید که صفرهای انتقال با فاصله بیشتری از هم قرار گرفتند. این ساختارهای جدید را به عنوان المان­های صفر کننده، به صورت موازی در ساختارهای فیلتری قرار داده و باعث بهبود پاسخ فرکانسی شدند. برای این فیلترها مطالعه گردید که دارای پاسخ متامتریالی هستند. در ادامه فیلتر چهار بانده متامتریالی 2-6 GHz مورد مطالعه قرار گرفت. برای این ساختار المان‌های سری و موازی به گونه جداگانه شبیه‌سازی و تحلیل گردید و در نهایت با نمایش نمودار پاشندگی دیده گردید که ساختار مورد نظر دارای پاسخ متامتریالی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد