دانلود پایان نامه ارشد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

برای رسیدن به سطح لوب کناری مناسب توزیع های جریان زیادی همچون دوجمله ای[2]، چپی شف[3]، تیلور و…. هست. در میان همه آن ها توزیع تیلور از محبوبیت بیشتری برخوردار می باشد زیرا در طول آرایه دامنه تحریک المان ها به آرامی زیاد شده و سپس کم می گردد.

در مرجع [16] اثبات می گردد که اگر طول آرایه L باشد، آنگاه می توان با توزیع جریان زوج g(x) به پترن زوجF که دارای پهنای بیم باریک و سطح لوب کناری پایین می باشد رسید.

اگر تعریف کنیم     و  در آنصورت داریم[16] :

(37.2)

(38.2)

در حالی که :

(39.2)

که SLL، سطح لوب کناری می باشد.

(40.2)

انتخاب که عدد صحیحی می باشد، توسط خودمان انجام می گردد.  را نمی توان خیلی بزرگ یا خیلی کوچک انتخاب نمود. بایستی به گونه ای انتخاب گردد که به ازای اضافه کردن یکی به  اندازه  خیلی تغییر نکند. اگر  را خیلی بزگ انتخاب کنیم g(x) در آغاز و انتهای آرایه ( ) پیک خواهد زد. در جدول زیر مقدار  برای سطح لوب های کناری متفاوت آمده می باشد[16] :

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد