دانلود پایان نامه:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

Montgomery، ویژگی‏های شکاف را به کمک ماتریس پراکندگی با روشی مشابه به آن چیز که در مراجع [21,22] ذکر گردیده می باشد، بدست آورد. این روش نیازمند محاسبات پیچیده‏تری نسبت به روش قبلی می باشد. در این روش شکاف به عنوان یک بازو که انشعابی از موجبر اصلی می باشد، در نظر گرفته شده می باشد که ‏میدان در شکاف بوسیله یک سری از توابع مقید اظهار می‏گردد. میدان در موجبر اصلی به کمک یک سری از انتگرال‏های فوریه که در آن عدد موج در راستای محور موجبر متغیر انتگرال‏گیری می باشد، اظهار می‏گردد. با تطبیق مولفه‏های مماسی میدان‏ها در شکاف و در موجبر اصلی در محل شکاف، دو معادله انتگرالی بدست می‏آید. این دو معادله با روش Ritz-Galerkin حل می‏گردد و پارامترهای پراکندگی و ضرائب بسط محاسبه می‏گردد. با ترکیب ماتریس پراکندگی در محل junctionو ضرائب انعکاس از شکاف تشعشعی، مدار معادل بدست می‏آید.

بعد از این دو روش Das و همکارانش [23] با بهره گیری از روش طیف موج صفحه ای ارتباط هایی را برای مشخصات شکاف ها بدست آوردند. اما نتایج اندازه گیری های تجربی [24] نشان داد که این مقادیر دقت کافی تدارد. پس از آن Hsu و Chen[25][26] با بهره گیری از روش variational formula که توسط Oliner[27] توسعه یافته بود، انرژی راکتیو مد های محو شونده داخل موجبر در حوالی شکاف را در نظر گرفتند. طول تشدیدی که برای شکاف بدست آمد به داده های تجربی نزدیک بود اما هنوز هم حدود سه درصد خطا در طول تشدید وجود داشت ونتایج بعدی[28] نشان داد که رسانایی تشدید نیز خیلی بیشتر از داده های تجربی بوده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد