جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی-پایان نامه برق

بین فرکانسی باند باریک تفکیک نموده، سپس، الگوریتم MUSIC و Capon را در هر بین فرکانسی باند باریک، به صورت جداگانه محاسبه نموده و در انتها با بهره گیری از میانگین گیری، خروجی را محاسبه
می نماییم.

به مقصود میانگین گیری از خروجی الگوریتم ها در هر بین فرکانسی، می توان از سه روش زیر بهره گیری نمود:

  1. میانگین حسابی
  2. میانگین هندسی
  3. میانگین هارمونیک

در روش میانگین حسابی

(5-1)

(5-2)

که  و ، خروجی الگوریتم موزیک و کاپون در بین فرکانسی  ام، می باشد و زاویه تخمین برابر با زاویه  ای خواهد بود که باعث حداقل شدن مقدار مجموع خروجی ها در تمام بین های فرکانسی در روش موزیک و کاپون می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: