جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی:پایان نامه ارشد برق

همان گونه که گویا، الگوریتم ، عملیات محاسباتی زیادی را شامل می گردد. در الگوریتم  و ، پس از محاسبه تخمین ماتریس همبستگی، فقط نیاز به محاسبه یک بار  برای
باند باریک سیگنال می باشد. در نتیجه، اندازه محاسبات آن نسبت به روش ، بسیار کمتر می باشد. البته در روش ، برای محاسبه ماتریس کانونی نیاز به محاسبه  یک ماتریس  ( ) به ازای هر بین فرکانسی باند باریک می باشد. با در نظر گرفتن هزینه محاسبات برای پردازش و راندمان خروجی با در نظر داشتن توضیحات ارائه شده در انتهای  فصل، الگوریتم ، هنوز به عنوان بهترین گزینه در جهت یابی سیگنال های پهن باند مطرح می گردد، هر چند که دارای حجم محاسبات بیشتری نسبت به روش های قبلی می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد