جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی:دانلود پایان نامه ارشد

با در نظر داشتن این که پایه بسیاری از روش های شکل دهی پرتو، تخمین اولیه زاویه ورود سیگنال می باشد، از این رو قبل از اعمال تکنیک های وفقی، لازم می باشد زاویه ورود سیگنال ها به آرایه را تعیین نمود. در نتیجه تخمین زاویه ورودی امواج تشعشع یافته از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. برای تخمین زاویه ورود، الگوریتم های مختلفی پیشنهاد شده اند که در این جا به تشریح اهم آن ها پرداخته خواهد گردید. در مجموع دو روش کلی برای تخمین زاویه ورود سیگنال، هست:

  1. روش های مبتنی بر پایه طیف
  2. روش های پارامتریک

 

روش های مبتنی بر پایه طیف

در روش های مبتنی بر پایه طیف، طیف سیگنال بر حسب پارامتری به نام مثلاً زاویه دریافتی (نه فرکانس) رسم می گردد و بر اساس منحنی به دست آمده، محل پیک منحنی، نمایانگر مکان زاویه ای سیگنال یا زاویه ورود سیگنال می باشد. روش های طیفی خود به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  1. روش های شکل دهی پرتو
  2. روش های مبتنی بر زیرفضا

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد