تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی -پایان نامه

در آغاز به مطالعه سنتز و عملکرد شیفت رجیسترهای خطی با پسخورد پرداختیم. روابط و قضیه‌های حاکم بر دنباله‌های تولید شده توسط آنها را مطالعه نمودیم. الگوریتم برلکمپ-مسی را در یافتن طول LFSR و چندجمله‌ای حاکم بر آن که در تولید دنباله به کار رفته می باشد را به کار بردیم. می‌توان از این الگوریتم به عنوان بخشی از رمزگذار منبع و با کمپرسور داده برای داده‌های باینری که شامل مقدار قابل توجهی داده‌های حشویات می‌باشند، به کار رود.

بعد از آن از الگوریتم کلوزیو در یافتن چندجمله‌ای فیدبک اسکرمبلرهای ضربی و جمعی بهره گیری کردیم. می‌توان دید الگوریتم کلوزیو در بازسازی چندجمله‌ای فیدبک LFSR‌های به کار رفته در اسکرمبلرهای خطی، الگوریتمی قابل اعتماد می باشد. با در نظر داشتن جداول با افزایش وزن چندجمله‌ای فیدبک و کاهش بایاس دنباله، زمان اجرای برنامه و تعداد بیت‌های مورد نیاز جهت بازسازی چندجمله‌ای فیدبک افزایش می‌یابد. خصوصاً در مورد اسکرمبلرهای جمعی با افزایش وزن چندجمله‌ای فیدبک و کاهش بایاس دنباله، حجم محاسبات و حافظه سخت افزاری مورد نیاز به شدت افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در اسکرمبلرهای جمعی با کاهش بایاس دنباله از  به  تعداد بیت‌ها و حجم محاسبات تا  برابر افزایش می‌یابد. در این حالت حتی اگر درجه چندجمله‌ای فیدبک کم باشد، باز هم زمان لازم جهت شناسایی آن به نسبت زیاد می‌باشد چنانچه ممکن می باشد با کاهش بایاس دنباله‌ی آن وقت اجرای برنامه از 3s تا  32 روز تغییر کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد