تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی -پایان نامه ارشد

با در نظر داشتن جدول ‏3‑6 3-6 می‌توان دید که چندجمله‌ای های سوم و چهارم به درستی بازیابی نشده‌اند. برای درک بهتر اینکه چرا چندجمله‌ای اصلی به درستی شناسایی نشده‌می باشد نگاهی به مضاربی از چندجمله ای فیدبک که در جریان اجرای الگوریتم یافته شده‌اند می‌اندازیم. این مضارب جدول 3-7 آمده‌اند. در جدول 3-7 برای چندجمله ای های سوم و چهارم می‌توان دید که دومین مضرب سه جمله‌ای یافته شده، مجذور اولین مضرب می‌باشد. پس بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها به جای اینکه چندجمله‌ای فیدبک باشد همان اولین مضرب یافته شده می‌باشد. برای چندجمله‌ای های فیدبک  و   دومین مضرب سه جمله‌ای یافته شده نیز مجذور اولین مضرب یافته شده می‌باشند اما با این حال

همان گونه که در جدول نشان داده شده می باشد چندجمله‌ای فیدبک آنها به درستی بازیابی شده می باشد. به این دلیل که نخستین مضرب شناسایی شده یعنی  و  در واقع دقیقاً همان چندجمله‌ای فیدبک می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد