تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی :دانلود پایان نامه

الگوریتم کلوزیو برای شناسایی چندجمله‌ای فیدبک بسیار شبیه به تکنیک ارائه شده [8] در  اما در زمینه‌ای متفاوت می‌باشد. ایده اصلی این می باشد که دنباله خروجی اسکرمبلر بعضی از آماره‌های بایاس را با خود دارد و بدین وسیله ما قادر خواهیم بود مضاربی از چندجمله‌ای فیدبک را آشکارسازی کنیم و پس از آن می‌توان چند جمله ای فیدبک را توسط تست های آماری که جزئیات آن در قضیه 1 آمده می باشد، تعیین نمود. البته این نتیجه‌گیری‌ها نیاز به دانستن لم زیر دارد:

لم1:

اگر متغیر تصادفی   و متغیر  به ازای بعضی مقادیر ثابت و صحیح  که  باشد از هم مستقل باشند و متغیر تصادفی  را به صورت  تعریف کنیم و میانگین آن را با  و واریانس آن را با  نشان دهیم، زمانی که  را تا بی‌نهایت افزایش دهیم متغیر  به متغیری تصادفی با توزیع استاندارد نرمال متمایل می گردد.

[1] attacker.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد