تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM-دانلود پایان نامه

تابع مشخصه متغیر تصادفی s با مقدار متوسط صفر، به صورت  نشان داده می­گردد:

که در آن  می باشد. بسط لگاریتمی این تابع براساس سری تیلور به صورت زیر می باشد:

(2-7)

ضرایب  در معادله فوق را کومولان­های توزیع s گویند]31-6[. سه کومولان اول (برای متغیرهای با میانگین صفر) با سه ممان اول مساوی هستند:

 

(2-8)

نماد کومولان برای یک سیگنال مختلط ایستان به صورت زیر می باشد]31-6[:

 

(2-9)

به کومولان مرتبه چهارم که یکی از معیارهای اصلی رایج برای سنجش اندازه گوسی بودن توزیع یک سیگنال می باشد؛ کرتوسیس گفته می­گردد. برای متغیری که از توزیع گوسی برخوردار می باشد؛ مقدار کرتوسیس صفر خواهد بود. در واقع هر چه قدرمطلق کرتوسیس به صفر نزدیکتر باشد، آن متغیر گوسی­تر می باشد]32[. در روش­های پیشنهادی قبلی، این ویژگی­ها به عنوان ویژگی­های موثر در نظر گرفته می­گردید و عموما با بهینه­سازی واحد طبقه بندی کننده، کوشش در جبران این نقاط اشکال می­نمودند. به عنوان مثال در ]6[ از آمارگان مرتبه بالا به عنوان ویژگی بهره گیری شده و از الگوریتم­های تکاملی بهینه سازی گروه ذرات و الگوریتم کلونی زنبور عسل برای بهینه سازی پارامترهای اساسی سیستم طبقه­بندی کننده بهره گیری گردید. کومولان­ها را نیز می‌توان بر حسب عباراتی از ممان­ها به دست آورد. کومولان مرتبه n-ام تابعی از ممان­های تا مرتبه n-ام و خود ممان مرتبه n-ام می باشد. می‌توان روابط مربوط به کومولان­های تا مرتبه هشتم را به دست آورد. این روابط در جدول 2-2 اظهار شده‌اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: