تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز-دانلود پایان نامه ارشد

مفهوم آنتن آرایه انعکاسی در آغاز با فناوری موجبر در سال 1960 معرفی گردید ]7 .[ در سال‌های 1970 یک آنتن آرایه انعکاسی با بهره گیری از 4 بازوی مارپیچ با دیودهای سویچینگ در مرکز برای رسیدن به یک سیستم تغییر فاز دو بیت برای پلاریزاسیون دایروی طراحی گردید ]8 .[با معرفی آنتن‌های میکرواستریپ تکنولوژی ترکیب آنتن‌های آرایه انعکاسی و تششع کننده‌های میکرواستریپی مطالعه گردید. اولین ترکیب عناصر میکرواستریپی با آنتن آرایه انعکاسی در سال 1978 انجام گردید ]9 .[در همان سال، اولین کوشش برای واکاوی عناصر آرایه انعکاسی میکرواستریپ با بهره گیری از روش آرایه بینهایت انجام گردید ]10 .[اما تا یک دهه‌ی بعد هیچ توسعه‌ای برای آنتن‌های آرایه میکرواستریپی صورت نگرفت. از آن وقت آنتن‌های آرایه انعکاسی مایکرواستریپ به آرامی به عنوان نسل جدید آنتن‌های گین بالا ظهور کردند.

تا کنون، تعداد کمی آنتن آرایه انعکاسی برای تابش تراهرتز، در حدود  1THz و بالاتر ساخته شده می باشد. بعضی پیاده سازی‌های آرایه‌های فازی تراهرتز مانند آرایه آنتن‌های فوتوهادی[1] با 64 الکترود ]11 [و آرایه آنتن پچ 4×4 برای برقراری مخابرات تراهرتز در محیط داخلی صورت گرفته می باشد ]12 .[آنتن اول به نویز الکتریکی حساس می باشد، و پیچیدگی طراحی می‌تواند یک محدودیت بالقوه در این آنتن باشد. آنتن دوم زمانی که تعداد عناصر آرایه بزرگ باشد تلفات بالایی دارد. به علاوه، در]13 [یک منبع الکترونوری تراهرتز بر اساس اصل آرایه فازی طراحی شده‌ می باشد. به تازگی، روشی مشابه برای جهت‌دهی پرتو تراهرتز در یک آنتن فوتوهادی با بهره گیری از تداخل دو پرتوی پمپ[2] بکار گرفته شده می باشد ]14 .[آرایه های فازی تراهرتز قابل تنظیم به عنوان جزئی از ارتباطات تراهرتز، در ]15 [ارائه شده اند. این آرایه‌ها از عناصری که می‌توانند برای پراکندگی و تمرکز امواج سطحی به صورت پویا تنظیم شوند تشکیل شده‌اند. در  ]16 [ یک روش جایگزین برای اسکن پرتو تراهرتز طراحی شده می باشد. در این روش ساختاری به شکل گوه که با کریستال مایع پر شده مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد تا مسیر پرتو انتقال را با بهره گیری از بایاسDC تغییر دهد.

[1] Photoconductive

[2] Pump beam

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد