تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز:پایان نامه ارشد برق

منحنی‌های فاز یک لایه تکی از رویه‌های با اندازه متغیر، پهنای باند آرایه انعکاسی را به دلیل شکلS غیرخطی نشان داده شده در شکل5-2 محدود می‌کنند. تغییرات فاز نرم و صافتری را می‌توان با افزایش ضخامت دی‌الکتریک به دست آورد، اما در این مورد محدوده فاز کلی به کمتر از 300 درجه کاهش می‌یابد و عنصر برای طراحی آرایه انعکاسی معتبر نیست، در حالی که در آن همه مقادیر فاز مورد نیاز می باشد.

هدف دستیابی به تغییر فاز صاف در محدوده بزرگتر از 360 درجه را می‌توان با انباشتن دو یا چند آرایه به دست آورد، همانطور که در ادامه تبیین داده خواهد گردید. یک آرایه‌ای از رویه‌های فلزی به عنوان یک مدار تشدید رفتار می‌کنند، که در آن فاز موج منعکس شده زمانی که فرکانس یا طول تشدیدی تغییر می کند، متغیر می باشد. حداکثر تغییرات فاز در یک عنصر تشدید (پیش روی صفحه زمین) به لحاظ تئوری به محدوده 180±  درجه محدود می گردد. در عنصر آرایه انعکاسی، محدوده فاز توسط تاخیر فاز تولید شده توسط موج بازگشتی و رو به جلو، در زیرلایه زمین ‌شده زمانی که ابعاد رویه بسیار کوچک هستند، و یا وقتی که پچ حذف می گردد، کاهش می‌یابد. محدوده قابل حصول کلی تغییر فاز برای یک آرایه روی یک دی الکتریک با ضخامت t در حدود  بر حسب رادیان می باشد، که در آن  ثابت انتشار در دی الکتریک می‌باشد. پس، محدوده برای لایه‌های ضخیم‌تر کاهش می‌یابد، که از سوی دیگر برای داشتن یک منحنی فاز نرم و صاف زیرلایه ضخیم‌تری مورد نیاز می باشد. به عنوان مثال، اگر ضخامت دی‌الکتریک یک چهارم طول موج در دی‌الکتریک باشد محدوده فاز به 180 درجه کاهش می‌یابد. با انباشتن چند آرایه، یک رفتار چند تشدیدی به دست می‌آید و محدودیت تئوری برای محدوده فاز چند برابر 360 درجه می گردد. سپس، ضخامت دی‌الکتریک هر لایه را می‌توان برای به دست آوردن یک تغییر فاز خطی‌تر و نرم و صافتر افزایش داد، همانطور که در [51 – 53] نشان داده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: