تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز-پایان نامه برق

عنصر آرایه انعکاسی با روزنه‌ استاب فازی تزویج شده با رویه چاپی تششعی در شکل4-4 (a) نشان داده شده می باشد. طراحی عنصر تششعی با تلفات بازگشتی بسیار کم خط تأخیر، برای اطمینان از رفتار پهن باند خوب، کافی نیست [47 – 49].

برای رفتار پهن باند عنصر آرایه انعکاسی، منحنی فاز بر حسب طول استاب بایستی صاف و تقریبا در فرکانس‌های مختلف موازی باشد. در عنصر تزویج روزنه‌ای پارامترهای هندسی دیگری هست که می‌تواند به عنوان درجه‌های دیگری از آزادی برای بهبود خطی بودن منحنی فاز تنظیم شوند، به عنوان مثال طول روزنه و یا ابعاد پچ. طول روزنه برای جبران رفتار غیرخطی پاسخ فاز تنظیم می گردد  ]50 [. با شروع از پارامترهای هندسی به دست آمده برای یک عنصر تزویج روزنه‌ای تطبیق شده، استاب تطبیق شده کمی تنظیم شده و طول شکاف از 57/5 میلی متر به 57/9 میلی متر تغییر کرده می باشد. به دلیل آن که یک منحنی فاز بسیار خطی برای خط تاخیر مختلف از 0 میلی‌متر تا 49/18 میلی‌متر فراهم گردد، طول شکاف 77/6 میلی‌متر انتخاب شده می باشد. منحنی فاز برای تابش عمود به دست آمده توسط روش موج کامل[2] که در فصل2 تبیین داده گردید در اینجا در سه فرکانس تولید شده می باشد. در فرکانس مرکزی (4/10 گیگاهرتز)، فاز عملا با تاخیر فاز ایده‌آل (-2βl) در دو چرخه 360 درجه منطبق می گردد. منحنی‌ها در فرکانس‌های خیلی زیاد در 10 درصد پهنای باند، رفتاری بسیار نزدیک به عنصر ایده‌آل نشان می‌دهند. همانطور که در شکل4-4 نشان داده شده می باشد.

3 aperture coupled patches

[2] Full wave

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد