تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز:پایان نامه

همان‌گونه که در فصل2 تصریح گردید، محدودیت اصلی عملکرد آنتن آرایه انعکاسی پهنای باند باریک می باشد، که به گونه کلی کمتر از 5 درصد و حتی برای آنتن‌های آرایه انعکاسی بزرگتر، کمتر می باشد. محدودیت پهنای باند یک ویژگی ذاتی آنتن‌های آرایه انعکاسی می باشد و در سال‌های اخیر کوشش زیادی برای بهبود پهنای باند انجام شده می باشد. پهنای باند آنتن آرایه انعکاسی به گونه عمده با دو عامل مختلف که در [45] توصیف شده‌اند محدود می گردد. یکی از آن‌ها پهنای باند باریک عناصر تششعی می باشد، و دومی تاخیر فاز شعاعی تفاضلی می باشد که ناشی از طول‌های مختلف از منبع تغدیه به هر نقطه روی جبهه موج پرتو تابش شده می‌باشد. هر دو اثر در این فصل مورد بحث  قرار گرفته‌اند و بعضی از تکنیک‌های ممکن برای بهبود پهنای باند تبیین داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: