بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب-پایان نامه

این الگوریتم نیز یکی از الگوریتم­های مرکزگرا و ساده­ترین الگوریتم در میان الگوریتم­های MDS می­باشد [11] . مفهوم  طراحی این الگوریتم ساده می باشد. فرض گردد  قرار می باشد  n نقطه در یک حجم قرار داده گردد و هیچ اطلاعاتی راجع به این نقاط وجود ندارد، غیر از اینکه بین هر جفت  این نقاط فاصله معلوم می باشد.

این الگوریتم با بهره گیری از قانون کسینوس­ها و جبر خطی این نقاط را بر مبنای فاصله­های داده شده در این حجم قرار می­دهد.

این الگوریتم شامل چند مرحله می باشد. درابتدا ماتریس فاصله­ها تشکیل می­گردد. سپس به فرم استاندارد برای بهره گیری از الگوریتم در می­آید و در نهایت نتیجه این الگوریتم به صورت مختصات در می­آید.

البته این الگوریتم برای RSSI مناسب اقدام می­کند. به گونه کلی این الگوریتم در کاربردهایی که تعداد حسگرهای همسایه از یازده بیشتر باشند مناسب می باشد.

این الگوریتم از اندازه­گیری فاصله با گره­های مرجع خوب بهره گیری نمی­کند. پس از نظر چگالی  گره­های مرجع  مناسبی نیست.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد