بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع-پایان نامه

از آنجایی که شکاف‏ها به فاصله  از هم قرار دارند، و هم فاز هستند، پترن آرایه در راستای صفحه طولی موجبر بوسیله تعداد المان ها و دامنه تحریکشان کنترل می‏گردد.دامنه تحریک بسته به نوع شکافی که بهره گیری می گردد، بوسیله فاصله دادن المان‏ها از  خط وسط موجبر و یا با چرخاندن شکاف‏ها نسبت به مرکز آنها و یا ترکیبی از این دو کنترل می‏گردد. مربع ولتاژتحریک یک شکاف متناسب با توان تشعشعی از آن و رسانایی رزونانس آنهاست. برای یک آرایه خطی با Nشکاف، می‏توان نوشت[1] :

(3.22)

(3.23)

که رسانایی رزونانس nامین شکاف می باشد که نسبت به ادمتیانس موجبر ، نرمالیزه شده می باشد، A(n)توزیع ولتاژ یا جریان در موقعیت nامین شکاف می باشد (که از یک توزیع خاص مثل تیلور بدست می آید)، Kفاکتور نرمالیزه[1] توان و Wبرای آرایه‏های تغذیه از کنار برابر یک و برای آرایه‏های تغذیه از وسط مساوی دو می‏باشد تا در ورودی تطبیق داشته باشیم. زمانی که آرایه از وسط تغذیه می گردد، اگر از پورت به سمت داخل آرایه نگاه کنیم واضح می باشد که دو بار یکسان موازی با هم دیده می گردد. ادمیتانس معادل این دو بار بایستی برابر با ادمیتانس ذاتی موجبر باشد به این دلیل در این حالت W بایستی برابر با 2 باشد.

[1]Normalized factor

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد