بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع:دانلود پایان نامه

مطابق شکل 5-3، یک آرایه صفحه‏ای از المان‏های موجبر شکاف‏دار را می‏‏توان از کنار هم قرار دادن چندین آرایه خطی موجبر شکاف دار ایجاد نمود.

شکل 3-5 : نمونه‏ای از یک آرایه صفحه‏ای موجبر شکاف‏دار

کوپلینگ متقابل میان شکاف‏ها در یک آرایه موجبر شکاف دار بسیار بالا می باشد، پس تغییراتی در ابعاد و مکان شکافها بایستی ایجاد گردد تا تغییرات فرکانس رزونانس جبران گردد. بسیاری از طراحی‏های شکاف‏ها برای بیم ثابت یا کاربردهای اسکن مکانیکی[1] می باشد که آرایه روی یک پایه قرار داده می‏‏گردد تا چرخانده گردد. اسکن الکترونیکی[2] هم در راستای محور مماس بر زیر آرایه‏های خطی موجبر امکان‏پذیر می باشد. معمولا طراحی ها به گونه ایست که آنتن در راستای سمت[3] به صورت مکانیکی و در راستای ارتفاع[4] به صورت الکترونیکی اسکن می کند. شیفت‏دهنده‏های فاز[5] و تضعیف کننده‎ها[6] در شبکه ای که سیگنال‏های تغذیه به هر زیر آرایه را فراهم می‏کند، قرار داده می‏شوند.

همانطور که تصریح گردید تأخیر میان شکاف‏ها، با فرکانس تغییر می‏کند، و این آن چیزی می باشد که سبب محدودیت پهنای باند در آرایه های موجبر شکاف دار می باشد. به همین دلیل در آرایه های موج رونده موجبر شکاف دار، بیم تشعشع‏کننده بوسیله آنتن در راستای محور طولی موجبر، همراه با تغییر فرکانس اسکن می‏کند.

آرایه‏های موجبر شکاف دار به دو گروه تقسیم‏بندی می‏شوند:

1- آرایه‏های موج ایستان (standing ware array)

2- آرایه های موج رونده (traveling ware array)

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد