بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع-پایان نامه ارشد

اما خلوص پلاریزاسیون شکاف نوع d در شکل (2-3)  بسیار بد می باشد. به گونه ای که در طراحی آرایه ها مستقیما به عنوان عنصر تشعشع کننده بهره گیری نمی گردد و معمولا برای تغذیه زیر آرایه ها[1] در آرایه های صفحه ای موجبر شکاف دار بهره گیری می گردد.

هرگاه نیاز به پلاریزاسیون افقی می باشد از شکاف نوع a و هرگاه نیاز به پلاریزاسیون عمودی می باشد از شکاف نوع b بهره گیری می گردد. از شکاف نوع c بهره گیری نمی گردد زیرا برای رسیدن به رزونانس عرض این شکاف بایستی خیلی پهن گردد که در آنصورت پلاریزاسیون متقاطع بسیار بالا می رود.[1] در این پژوهش هدف طراحی آرایه با پلاریزاسیون عمودی می باشد از این رو از شکاف های اریب روی بدنه باریک موجبر ( نوع b ) بهره گیری می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد