بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع:پایان نامه ارشد

المان‏های تشعشعی آرایه موجبر شکاف دار، بخشی از سیستم تغذیه که خود موجبر می‏‏باشد، هستند. این مسأله طراحی را ساده‏تر می‏کند زیرا که به مدارهای تطبیق[1]احتیاجی نیست. آشنایی با میدان‏های انتشاری در داخل موجبر،  یافتن محل مناسب روی بدنه موجبر برای قراردادن شکاف به گونه‏ای که به خوبی تحریک گردد، مسأله ای اساسی می باشد و در این راستا آشنایی با میدان‏های انتشاری در داخل موجبر، ضروری می‏باشد.

اگر یک شکاف روی بدنه موجبر قرار داده گردد به گونه‏ای که شارجریان را قطع کند، سبب می‏گردد که جریان اطراف شکاف حرکت کرده و توان از موجبر و از طریق شکاف به فضای آزاد کوپل گردد.[1] معمولاً فرض می‏گردد موجبر در مد غالب تحریک می گردد و در یک مد کار می کند. ساختار یک موجبر به همراه انواع شکاف‏های ممکن بر روی بدنه موجبر در شکل 2-3 نشان داده شده می باشد. در این شکل، به عنوان مثال شکاف های hو gتشعشع نمی‏کنند زیرا شار جریان روی بدنه موجبر را قطع نمی کنند.[1]

به گونه کلی شکاف هایی که با جریان های عرضی تحریک می شوند شکاف موازی و شکاف هایی که با جریان های طولیتحریک می شوند شکاف سری گویند.[19]در شکل (3-2)، شکاف‏های a، b، c، iو jشکاف‏های موازی هستند زیرا که با جریان‏های transverse ، برخورد دارند و بوسیله شبکه ادمیتانس موازی دو پورتی مدل می‏شوند. درعوض شکاف‏های e، kو d با  برخورد دارند و شکاف‏های سری نامیده می‏شوند.شکاف‏های سری را به کمک شبکه امپدانسی سری مدل می‏کنند.[19]

[1]Matched circuit

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: