بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع-پایان نامه برق

(30.2)

(31.2)
درحالیکه :

(32.2)

شکل ‏2‑5 :آرایه خطی یکنواخت با N المان

 

معادله (31.2) همان اصل ضرب الگوها در آرایه خطی را نشان می دهد و بیانگر این می باشد که میدان کل حاصل ضرب Element factor در Array factor می باشد.

در حالی که  Array factor را می توان به صورت زیر نوشت:

(33.2)

 

فرمول (33.2) شکل کلی Array factor یک آرایه خطی یکنواخت را نشان می دهد. پترن کلی آرایه از ضرب Array factor در Element factor بدست می آید. اما زیرا اغلب المان های به کار رفته در طراحی یک آرایه از نوع نیمه جهتی می باشند (مانند دایپل)، پترن کلی آرایه بیشتر تحت تاثیر Array factor  می باشد. از این رو مشخصاتی مانند سطح لوب کناری وپهنای بیم کل آرایهبا پهنای بیم وسطح لوب کناری Array factor برابر می باشد. به همین خاطر در طراحی آرایه ها توجه بیشتر به طراحی Array factor می باشد.[14]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: