بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو:پایان نامه ارشد

در این بخش با در نظر داشتن روابطی که در بخش (2-4-1) بدست آوردیم، آغاز میدان‌ها را در ساده‌ترین ساختاری که اجازه انتشار SPPs را می‌دهد، بدست آورده و سپس ارتباط پاشندگی را پیدا می‌کنیم. ساده­ترین ساختاری که امکان وجود امواج SPPs را به وجودمی‌آورد، مرز مسطح بین یک فلز و یک دی‌الکتریک می‌باشد (شکل(‏2-5)). البته با در نظر داشتن شرط اینکه فرکانس به گونه‌ای باشد که قسمت حقیقی ضریب دی‌الکتریک فلز در آن محدوده فرکانسی منفی و ضریب دی‌الکتریک ماده مجاور مثبت باشد. در شکل (‏2-5) ناحیه  یک محیط دی‌الکتریک غیر جذبی با ثابت دی‌الکتریک   و  یک فلز با ضریب دی‌الکتریک مختلط  می‌باشد. با در نظر داشتن آن چیز که در قسمت قبل اظهار کردیم امواج چاپ گردیده در ساختار‌هایی با چنین هندسه‌ای را می‌توان به دو دسته TM و TE تقسیم نمود. آغاز از مد TM شروع می‌کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد