بررسی عملکرد و شبیه سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری-دانلود پایان نامه ارشد

با در نظر داشتن چهار پترن دایره‌ای یکسان برای چهار المان آنتن باندکناری، می‌توان گفت هر دو المان مقابل هم ایجاد یک پترن شکل هشت انگلیسی[1] (در مجموع دو پترن) می‌کنند. اگر ارتباط (1-1) را بعنوان فاکتور آرایه[2] چهار المان آنتن باندکناری طبق شکل (1-7) در نظر بگیریم، می‌توان نشان داد، برایند چهار لوب، یک پترن شکل هشت انگلیسی که کریر لوب‌های آن 180 درجه با هم اختلاف فاز دارند، می گردد. بعبارت دیگر پترن آنتن باندکناری را می‌توان توسط یک پترن شکل هشت تشریح نمود که این موضوع در شکل (1-8) نشان داده شده می باشد]3[.

(1-1)

شکل 1-7- مکان المان‌های آنتن باند کناری

چرخش پترن آنتن باندکناری توسط کم و زیاد کردن متناوب توان دو آنتن روبروی هم و زیاد و کم کردن متناوب توان دو آنتن روبروی هم دیگر ایجاد می گردد. مجموع پترن آنتن‌های باندکناری و پترن دایره‌ای آنتن کریر، در نهایت قلبی[3] شکلِ بدون نال می گردد. بخاطر بدون نال بودن پترن، آنرا حلزونی[4] می‌گویند. شکل (1-9) این موضوع را نشان می‌دهد. چگونگی ایجاد پترن قلبی شکل از پترن آنتن کریر و آنتن باندکناری را می‌توان بر طبق ارتباط فاکتور آرایه (1-2) بیان نمود. در این حالت اختلاف فاز آنتن کریر نسبت به مبدا برابر صفر می‌باشد. دلیل آن منطبق بودن آنتن کریر با مبدا آنتن آرایه‌ای می‌باشد. این موضوع در شکل (1-10) نشان داده شده می باشد. چرخش پترن قلبی شکل ناشی از چرخش پترن آنتن باندکناری می‌باشد. شکل (1-11) چرخش پترن قلبی شکل ناشی از پترن آنتن‌های کریر و باندکناری را نشان می‌دهد. شکل (1-12) اثر چرخش پترن قلبی شکل را از دید یک ناظر نشان می‌دهد. این شکل چگونگی ایجاد مدولاسیون دامنه در فضا بدون تولید مدولاسیون در فرستنده اظهار می کند. پس فاز سیگنال دریافتی آنتن باندکناری با در نظر داشتن موقعیت هواپیما تعیین می گردد

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: