پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی:بررسی تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی

  عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی  تکه ای از متن پایان نامه :   اضطراب امتحان مورد شناسایی قرار گرفته و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی

  عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی  تکه ای از متن پایان نامه :   انجام کارها در موعد مقرر یک اندام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته روانشناسی تربیتی: تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی

  عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی  تکه ای از متن پایان نامه :   خودانگاره از طریق تکرار تصور خود به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی: تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی

  عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی  تکه ای از متن پایان نامه :   آمده عملکرد روزانه و مسیر نوسانات آن، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی

  عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی  تکه ای از متن پایان نامه :   نتایج پژوهش های لینگ و دیگران (2006)نشان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد درباره :بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس در درس علوم

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس در درس علوم تکه ادامه مطلب…

By mahsa, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد موضوع :بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس در درس علوم

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس در درس علوم تکه ادامه مطلب…

By mahsa, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه درباره : تاثیر برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان تکه ای از متن پایان نامه : استدلال کردن درمورد راهبردهای انجام دادن تکالیف و شباهت ها ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد : تاثیر برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان تکه ای از متن پایان نامه : استدلال کردن درمورد راهبردهای انجام دادن تکالیف و شباهت ها ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه موضوع : تاثیر برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان تکه ای از متن پایان نامه : نظران این حوزه در مفهوم سازی فراشناخت و شناخت به ادامه مطلب…

By 92, ago