مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق – گرایش الکترونیک عنوان : تایید هویت با بهره گیری از تصاویر عنبیه برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

پایان نامه ارشد رشته برق: پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه

مهندسی برق – الکترونیک عنوان: پس پردازش با بهره گیری از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

پایان نامه ارشد مهندسی برق: بررسی روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده

مهندسی برق -کنترل عنوان : مطالعه مقایسه ایی انواع روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل عنوان : مطالعه تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: انتخاب ساختار کنترل برای برج های تقطیر

گروه مهندسی برق گرایش کنترل سمینار کارشناسی ارشد عنوان: انتخاب ساختار کنترل برای برجهای تقطیر برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

پایان نامه ارشد مهندسی برق: اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال

مهندسی برق – مخابرات عنوان: اصول بنیادی و کاربرد های ساختارهای متامتریال با ضریب شکست منفی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق با موضوع اتوماسیون سیستم های قدرت

مهندسی برق – کنترل عنـوان : اتوماسـیون سیستمهای قدرت برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC

مهندسی برق – مخابرات عنوان : انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق درباره اشتراک گزاری رمز

مهندسی برق-الکترونیک عنوان : اشتراکگذاری رمز برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع آرایه های میکروفنی

مهندسی برق – الکترونیک عنوان : آرایه های میکروفنی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل