دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل عنوان : مطالعه تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: انتخاب ساختار کنترل برای برج های تقطیر

گروه مهندسی برق گرایش کنترل سمینار کارشناسی ارشد عنوان: انتخاب ساختار کنترل برای برجهای تقطیر برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد مهندسی برق: اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال

مهندسی برق – مخابرات عنوان: اصول بنیادی و کاربرد های ساختارهای متامتریال با ضریب شکست منفی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق با موضوع اتوماسیون سیستم های قدرت

مهندسی برق – کنترل عنـوان : اتوماسـیون سیستمهای قدرت برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC

مهندسی برق – مخابرات عنوان : انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق درباره اشتراک گزاری رمز

مهندسی برق-الکترونیک عنوان : اشتراکگذاری رمز برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع آرایه های میکروفنی

مهندسی برق – الکترونیک عنوان : آرایه های میکروفنی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق :مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت عنوان : مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر ان بر حفاظت شبکه برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER

گروه مهندسی برق ـ قدرت سمینار کارشناسی ارشد عنوان :مدار امپدانسی     Z-SOURCE INVERTER   برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”  مهندسی برق – کنترل عنوان : کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه ادامه مطلب…