نویسنده: مدیر سایت

بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو:پایان نامه ارشد

در این بخش با در نظر داشتن روابطی که در بخش (2-4-1) بدست آوردیم، آغاز میدان‌ها را در ساده‌ترین ساختاری که اجازه انتشار SPPs را می‌دهد، بدست آورده و سپس ارتباط پاشندگی را پیدا می‌کنیم. ساده­ترین ساختاری که امکان وجود امواج SPPs را به وجودمی‌آورد، مرز مسطح بین یک فلز و یک دی‌الکتریک می‌باشد (شکل(‏2-5)). البته با در نظر داشتن شرط اینکه فرکانس به گونه‌ای باشد که قسمت حقیقی ضریب دی‌الکتریک فلز در آن محدوده فرکانسی منفی و ضریب دی‌الکتریک ماده مجاور مثبت باشد. در شکل (‏2-5) ناحیه  یک محیط دی‌الکتریک غیر جذبی با ثابت دی‌الکتریک   و  یک فلز با ضریب دی‌الکتریک مختلط  می‌باشد. با در نظر داشتن آن چیز که در قسمت قبل اظهار کردیم امواج چاپ گردیده در ساختار‌هایی با چنین هندسه‌ای را می‌توان به دو دسته TM و TE تقسیم نمود. آغاز از مد TM شروع می‌کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دانلود پایان نامه:بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

[1] Sensor

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو-دانلود پایان نامه

چگالی بالای الکترون‌های آزاد فلز حتی وقتی جسم بسیار کوچک باشد، باعث می گردد فاصله بین ترازهای انرژی در فلز در مقایسه با تحریکات گرمایی با انرژی  (در دمای اتاق) بسیار ناچیز باشد و به همین دلیل می‌توان برخورد امواج الکترومغناطیسی با فلزات را با تئوری کلاسیک الکترومغناطیس مطالعه نمود. اما وقتی ابعاد ذرات خیلی کوچک (کمتر از 30 نانومتر) باشد دیگر تئوری کلاسیک جوابگو نیست و چاره‌ای غیر از رجوع به مکانیک کوانتومی باقی نمی‌ماند. تمام مورد هایی که در این فصل مطالعه و ذکر گردیده در محدوده تئوری کلاسیک قرار دارد.

فلزات در محدوده فرکانس‌های مایکروویو و مادون قرمز دور[1] به شدت انعکاسی هستند و به همین دلیل از آنها به عنوان غلاف[2] در ساخت موجبرها و تشدیدگرها[3] بهره گیری می­گردد و به عنوان هادی کامل با ضریب هدایت بی­نهایت قابل قبول هستند. در این محدوده مقدار ناچیزی از موج الکترومغناطیسی برخوردی در داخل فلز نفوذ می ‌کند. در فرکانس‌های بالاتر به سمت ناحیه مادون قرمز نزدیک و طیف مرئی نفوذ میدان‌ها در داخل فلز افزایش می‌یابد و نهایتا در فرکانس­های فرابنفش فلزات رفتاری مشابه دی‌الکترک پیدا می‌کنند و امواج الکترومغناطیسی با درجه تضعیف‌های مختلف بسته به جزئیات ساختار باندهای الکترونی داخل آنها منتشر می­گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه ارشد در مورد عملکرد سیستم‏ های ناوبری DVOR

فیدینگ مقیاس کوچک شامل تغییرات کم در برد (نوعا نصف طول موج) در سیگنال ناشی از تعداد زیادی  از مسیرهای انعکاسی می‌باشد. در سیستم‌های سیار تغییرات فاز و تاخیر در هر مسیر، باعث تغییر در دامنه و فاز سیگنال دریافتی در برد کم می گردد. بر طبق ]12[ تغییرات سیگنال به این شکل قابل پیش‌بینی می باشد، اما در هر صورت فیدینگ مقیاس کوچک همانند یک فرایند تصادفی اقدام می کند. علاوه بر مولفه منعکس‌شده مولفه پخش شده[1] نیز از سطوح ناهموار ناشی می گردد که این مولفه مقداری از انرژی مولفه منعکس‌شده را می‌گیرد. می‌توان مولفه پخش‌شده را عامل فیدینگ مقیاس کوچک بیان نمود.

 

در مدلسازی فیدینگ ناشی از چندمسیری، پارامترهای حداکثر گسترش تأخیر افزوده شده، متوسط تأخیر، RMS گسترش تأخیر، فرکانس داپلر، تعداد مؤلفه‌های چندمسیری و توان مؤلفه‌های چندمسیری، پوش فیدینگ و زاویه ورود مؤلفه‌های چندمسیری مطرح می‌باشند. حداکثر اختلاف در تأخیر مسیرهای مختلف، گسترش تأخیر[2] نامیده می گردد و با Tm نمایش داده می گردد و از تقسیم حداکثر اختلاف مسیرهای مختلف بر سرعت انتشار حاصل می گردد. پهنای باند همدوسی[3] عبارت می باشد از پهنای باند حداکثری که می‌تواند در کانال انتقال یابد، تا یک کانال بدون ISI باشد، را تعیین کند. پهنای باند همدوسی بصورت  بر حسب گسترش تاخیر تعریف می گردد. حداکثر گسترش تأخیر مؤلفه‌های چندمسیری بر مبنای آستانه آشکارسازی یک سیستم مخابراتی می‌باشد و معمولاً بصورت  ارائه می گردد و معنی آن اینست که به ازاء گسترش تأخیر ، توان مؤلفه انعکاسی یا پراکنده‌شده n دسیبل از مؤلفه اصلی کمتر می باشد. گسترش تأخیر افزوده شده، محدوده‌ای که در محیط اطراف بین گیرنده و فرستنده به عنوان ناحیه انعکاس یا پراکندگی هست، را معرفی می کند. متوسط تأخیر معیاری برای متوسط تأخیر انتشار بین گیرنده و فرستنده می‌باشد. جهت تعیین این پارامتر، تأخیر هر مؤلفه با توان آن  وزن‌دهی می گردد. متوسط تأخیر مطابق با ارتباط زیر و با قرار دادن n برابر با یک، حاصل می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه ارشد برق با موضوع عملکرد سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

(3-1)

که  و  توان دریافتی و توان ارسالی،  و  بهره آنتن‌های گیرنده و فرستنده،  و  تلفات مسیر دریافت و ارسال ( شامل تلفات کابلها، کهنگی، عدم تطابق و آرایش صحیح آنتنها و …) می‌باشند و  تلفات کانال انتشار می‌باشد.  معمولاً دارای سه مؤلفه می‌باشد ( ) که  متوسط تلفات مسیر (به عنوان مثال تلفات فضای آزاد)،  بیانگر تلفات فیدینگ مقیاس بزرگ و فرایند سایه می باشد و  تلفات فیدینگ مؤلفه مقیاس کوچک ناشی از چندمسیری می‌باشد. در ازاء این تلفات، توان ارسالی یا بهره آنتن‌های گیرنده و فرستنده بایستی افزایش یابد تا شرایط بدون فیدینگ جهت ایجاد لینک مخابراتی مطمئن، به وجودآید. عامل اصلی نگران‌کننده برای لینکهای LOS فرکانس پائین، فیدینگ مؤلفه مقیاس کوچک می‌باشد که بوسیله چندمسیری ناشی از زمین، ایجاد می گردد. [14] معمولاً دو عامل مهم در پدیده فیدینگ سهم دارند:

الف) چندمسیری ناشی از سطح زمین یا انعکاس ناشی از عواملی از قبیل کوهها یا صخره‌ها یا ساختمانها

ب) آسیبهای ناشی از اتمسفر (انعکاس، انکسار، …)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه ارشد درباره عملکرد سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

در این فصل به مطالعه کانالهای مخابراتی هوایی و لینکهای مخابراتی زمین به هوا پرداخته خواهد گردید. مدلهای هندسی و آماری کانالهای مخابراتی هوایی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و کوشش خواهد گردید که پارامترهایی از قبیل متوسط تلفات مسیر، فیدینگ مقیاس کوچک برای پراکنده‌کننده‌ها، حداکثر گسترش تأخیر، شاخص شدت چندمسیری، حداکثر فرکانس داپلر و سایر عوامل مؤثر در مدل‌سازی کانال، تعیین گردند. مطالب ارائه شده در این فصل بر اساس مطالعه تحقیقات در دسترس صورت گرفته و بعضاً ترکیب یا نتیجه‌گیری از این تحقیقات می‌باشد. مرجع [11] مروری بر تحقیقات صورت گرفته در مدلسازی کانالهای هوایی ارائه می کند، اما اکثر مدل‌های کانال موجود همانند مرجع ]12[ برای مدل‌سازی سیگنال انعکاسی در زاویه سمت یکسان و تاخیر متفاوت می‌باشد. ما برای مطالعه خطای زاویه‌سنجی سامانه ناوبری VOR احتیاج به مدل کانالی داریم که بتواند سیگنال انعکاسی را از سمت‌های مختلف مدل کند. در طی مطالعه‌ها و جستجوهای فراوان تنها مدلی که بتواند شرایط مسئله را پیاده کند، مدل کانال معرفی شده در مرجع ]13[ می‌باشد. پارامترهای اظهار شده در این مدل (فرکانس داپلر، تاخیر و فاز رندوم کانال و …) می‌باشد که کاملاً در راستای شبیه‌سازی موضوع پایان‌نامه می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه در مورد:سیستم‏ های ناوبری DVOR

وابستگی سامانه DVOR به  چندمسیری روی نرخ درصد مدولاسیون اثر گذاشته و در نتیجه باعث تغییر در اطلاعات زاویه سمت بدست آمده می گردد. برای مدل‌کردن درصد مدولاسیون برای سیگنال 9960 هرتز، خروجی فیلتر میانگذر گیرنده مطالعه می گردد. در این مرحله فرض می گردد سیگنال ارسالی سامانه DVOR از N منعکس‌کننده (در سمت‌های مختلف) با دامنه و  مختلف دریافت می گردد که مشابه با همان سناریو سامانه CVOR می‌باشد. سیگنال دریافتی در محل گیرنده بصورت ترکیب سیگنال مسیر مستقیم ارتباط (2-11) و سیگنال مسیر انعکاسی نوشته می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه با موضوع:سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

در این فصل به مطالعه تحقیقات انجام شده در خصوص هر دو سامانه ناوبری CVOR و DVOR پرداخته می گردد. با وجود قدمت زیاد سامانه ناوبری VOR، مقالات و منابع موجود در ارتباط با پدیده چندمسیری بسیار اندک می‌باشد. در این فصل بطور اختصار مقالات موجود را مطالعه می‌کنیم. مرجع ]36[ منابع کلی خطای زاویه‌سنجی VOR را معرفی کرده می باشد که چهار مورد آن در ادامه ذکر گردیده می باشد.

  • خطای ایستگاه زمینی : شامل خطای سیستماتیک مربوط به فرستنده، سیستم زمینی و منبع تغذیه می‌باشد که اصلی‌ترین تجهیزات زمینی هستند. خطای زاویه‌سنجی سمت ناشی از ایستگاه زمینی در اقدام کمتر از 2± درجه می‌باشد.
  • خطای متاثر از سایت : خطای ناشی از محیط اطراف ایستگاه می‌باشد که برای مثال ناهمواری‌های اطراف ایستگاه می‌تواند نوسانات سریع و کندی در نشان‌دهنده VOR ایجاد کند که این خطا کمتر از 3± درجه می‌باشد.
  • خطای ناشی از دریافت سیگنال با پلاریزاسیون عمودی : هنگامی که هواپیما در حالت گردش در پرواز قرار می‌گیرد و مایل می گردد، علاوه بر دریافت سیگنال با پلاریزاسیون افقی سیگنالهایی با پلاریزاسیون عمودی نیز دریافت می کند که باعث خطا می گردد.
  • تجهیزات هواپیما : خطای ناشی از گیرنده VOR در هواپیما می‌باشد که در صورت طراحی خوب آن، خطای زاویه‌سنجی کمتر از 2± درجه می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد