دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – مخابرات
عنوان :
 کنترل تداخل بین سلولی در لینک پایین رونده 3GPP-LTE با استفاده از عدد مجدد
فرکانسی به صورت وفقی
استاد راهنما :
دکتر محمد اسماعیل کلانتری
نگارش:
زهرا بختی

چکیده
3GPP-Long Term Evolition، یکی از پنج استانداردی اصلی می باشد که به عنوان 3.9G شناخته می شود.

LTE قدم بعدی در سرویس های نسل سوم می باشد. مهمترین هدف LTE، افرایش نرخ داده تا 300Mbps، کاهش تأخیر کمتر از 10ms و افزایش راندمان طیف مورد نظر می باشد. کنترل تداخل بین سلولی یکی از روش هایی می باشد که برای بهبود پوشش دهی و افزایش نرخ داده در لبه سلول در نظر گرفته می شود.

با در نظر داشتن افزایش تعداد کاربران سیار و تقاضا برای سرویس های ترافیکی با کیفیت های سرویس دهی متفاوت، 3GPP-LTE علیرغم سایر نسل ها، برای بالا بردن راندمان، از لایه فیزیکی جدید که شامل مدولاسیون چندگانه تقسیم فرکانسی متعامد (OFDM) و دسترسی چندگانه تقسیم فرکانسی متعامد (OFDMA) می باشد، با فواید حذف تداخل بین نمادی، بین زیرحاملی و انعطاف پذیر در تقسیم منابع، استفاده می کند. اما هنوز تداخل بین سلولی از مشکلات اساسی در این سیستم ها می باشد.

فناوری های کنترل تداخل بین سلولی نظیر طرح های استفاده مجدد فرکانسی و تخصیص کانال برای سیستم های سوئیچینگ مداری نسل دوم مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و برای GSM/EDGE ساده ترین طرحی که برای کنترل تداخل بین سلولی ترجیح داده می شود، استفاده مجدد فرکانسی ایجاد محدودیت در استفاده از کانال می باشد. اما در LTE با سوئیچینگ بسته ای، نوبت بندی در هر سلول می تواند کل پهنای باند را به یک کاربر اختصاص دهد، که کاملا از فرضیات ارائه شده برای طرح های اولیه، که پهنای باند را به کانال هایی تقسیم و استفاده مجدد فرکانسی را فقط برای تخصیص کانال فرکانسی، اعمال می کرد، مجزا می باشد. پس در سیستم های OFDMA، کنترل تداخل بین سلولی را با اعمال محدودیت روی منابع زمان – فرکانسی و توان خروجی ایستگاه پله، مطالعه می کنیم.

در این پروژه برای حل این مشکل و کنترل تداخل بین سلولی، کارایی الگوهای مختلف استفاده مجدد فرکانسی در سیستم های چند سلولی مبتنی بر OFDMA با استفاده از شبیه ساز OPNET ارزیابی شده می باشد.

هدف، کاهش تداخل بین سلولی با استفاده از فاکتور استفاده مجدد فرکانسی به صورت وفقی می باشد. الگوهای استفاده مجدد فرکانسی یک و سه، استفاده مجدد فرکانسی یک با تقسیم توانی، استفاده مجدد فرکانسی نرم و کسری را در محیط نرم افزاری OPNET شبیه سازی نموده و بر مبنای نتایج به دست آمده، دیده می شود که یک سیستم با الگوهای مختلف استفاده مجدد فرکانسی، رفتار متفاوتی را در تابع توزیع تجمعی SINR، تابع توزیع تجمعی میزان گذردهی سلول، تابع توزیع تجمعی میزان گذردهی کاربران سلول و تابع توزیع تجمعی زیرکانال های استفاده شده در هر سلول نشان می دهد. در این پروژه الگوی استفاده مجدد فرکانسی کسری را به عنوان طرحی که، ترکیبی از تخصیص توان و مکانیزم کاهش تداخل بین سلولی، به صورت وفقی می باشد، را پیشنهاد می دهیم که نه تنها باعث محدود شدن تداخل در لبه سلول می شود، بلکه باعث بهبود کلی ظرفیت سلول در شبکه های مبتنی بر OFDMA می باشد. در استفاده مجدد فرکانسی کسری کل پهنای باند موجود به دو قسمت تقسیم می شود. کاربران نیز بر مبنای فاصله از ایستگاه پایه به دو قسمت تقسیم می شوند. یک قسمت از پهنای باند را با عدد استفاده مجدد فرکانسی سه به کاربران لبه سلول با سطح توان بیشتر اختصاص می دهیم و قسمت دیگر طیف را با عدد استفاده مجدد فرکانسی یک و سطح توان کمتر به کاربران داخل سلول اختصاص می دهیم.

این الگو را با الگوهای استفاده مجدد فرکانسی یک، سه و طرح فرکانسی یک با تقسیم توانی و نرم با طرح 2 سناریو، یکی با نرخ ثابت 384kbs برای هر کاربر و تعداد متوسط 15 کاربرد در هر بخش، سرعت 3km/h و بافردیتا با طول بینهایت، با تابع توزیع جمعی گذردهی سلول و SINR مورد ارزیابی قرار می دهیم و در سناریوی دوم که شامل ترافیک های حقیقی می باشد، با تعریف یک پروفایل ترافیکی که شامل هر دو کاربر VOIP و Web می باشد، با تابع توزیع تجمعی گذردهی سلول و تابع توزیع تجمعی زیر کانال های استفاده شده در هر سلول و تغییر تعداد کاربران مورد ارزیابی قرار می دهیم.

در مقایسه با الگوهای مختلف دیده می شود که روش های استفاده مجدد فرکانسی کسری، که از عدد استفاده مجدد فرکانسی به صورت وفقی (بر مبنای SINR، عدد استفاده مجدد فرکانسی متفاوتی را به هر زیر باند اختصاص می دهد) استفاده می کند، مصالحه مناسبی را در مورد کاهش تداخل بین سلولی در لبه سلول ها و ظرفیت کل سلول ایجاد می کند.

مقدمه
در سال های اخیر، دسترسی چندگانه تقسیم فرکانسی متعامد (OFDMA) مورد توجه بسیاری قرار گرفته و برای واسط هوایی لینک های فراسو و فروسو استاندارد WIMAX، در هر دو مد ثابت (IEEE 802.16d) و متحرک (IEEE 802.16e) و نیز در لینک فروسو 3GPP-LTE استفاده شده می باشد.

OFDMA ترکیبی از دو نوع دسترسی چندگانه تقسیم زمانی (TDMA) و تقسیم فرکانسی (FDMA) در مخابرات سلولی باند وسیع می باشد. پس سیستم OFDMA، پایانه های سیار را در زمان و فرکانس ادغام می کند. OFDMA، مبتنی بر تکنیک OFDM می باشد و تداخل بین نمادی (ISI) را در کانال فیدینگ انتخاب فرکانسی حذف می کند.

تداخل بین سلولی یکی از مشکلات اساسی در سیستم های مبتنی بر OFDMA می باشد، که در سال های اخیر به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته می باشد.

در سیستم های استاندارد LTE و WIMAX برای کنترل تداخل بین سلولی، سه ایده اساسی زیر هست:

  • تصادفی کردن تداخل بین سلولی
  • حذف تداخل بین سلولی، با استفاده از آنتن های مکانی چندگانه در قسمت گیرنده
  • ایجاد هماهنگی در تداخل بین سلولی

استفاده از آنتن های آرایه ای برای شکل دهی الگوی تشعشعی ایستگاه پایه نیز باعث کاهش و حذف تداخل بین سلولی در لینک فروسو (DL) می شود.

در سیستم های FDD OFDMA، تکنیک رایج در هماهنگی تداخل، استفاده از الگوهای استفاده مجدد فرکانسی بزرگتر از یک می باشد، به طوری که همان زیر مجموعه فرکانسی در سلول همسایه استفاده نشود.

استفاده موثر از منابع در سیستم های سلولی می تواند به طور موثر، ظرفیت سیستم را افزایش دهد. با ضریب استفاده مجدد فرکانسی کوچک، پهنای باند بیشتری توسط هر سلول استفاده می شود. پس در این مورد فاکتور استفاده مجدد فرکانسی رایج یک می باشد که فاکتوری استفاده مجدد فرکانسی دلخواه در هر شبکه می باشد. اما با این فاکتور استفاده مجدد فرکانسی، تعداد زیادی از ترمینال های سیار به صورت جدی تحت تاثیر تداخل بین سلولی هستند، به خصوص کاربرانی که در مرز سلول ها قرار دارند، که همین امر باعث افت جدی و کاهش ظرفیت می شود.

روش های مرسوم برای حل کردن این مشکل، افزایش فاکتور استفاده مجدد فرکانسی می باشد، که می تواند به طور موثر باعث حذف تداخل بین سلولی شود، اما به قیمت کاهش استفاده از منابع موجود برای هر سلول، که همین امر باعث محدود شدن انتقال داده ها و کاهش راندمان طیف می شود (مشکلات فاکتور استفاده مجدد فرکانسی سه).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.