دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

می باشد ، یک توافق کلی در بین اعضای هیأت علمی درمورد مطلوب بودن ادغام آموزشی سواد اطلاعاتی در برنامه درسی هست و آنها معتقدند که همه بایستی این آموزش را ببینند، اگر چه اعضای هیأت علمی از اهمیت سواد اطلاعاتی آگاهی دارند اما نمی توانند آن را به کار گیرند ، زیرا آنها درمورد این مفهوم درک واضحی ندارند. آنها احساس می کنند که این امر یک مسئولیت اضافی می باشد که آنها وقت ندارند یا فکر می کنند نمی دانند چطور این آموزش را فراهم کنند؟ به همین دلیل، تعدادی نسبت به ادغام مهارتهای سواد اطلاعاتی در دوره هایشان بی میل هستند.

عده ای هم فکر می کنند موضوعهایی که آنها آموزش می دهند؛ متفاوت از حوزه سواد اطلاعاتی می باشد. این محقق علت بروز مشکل را با در نظر داشتن داده های پژوهش، در این می داند که بیش از خدمت در دو دانشگاه خصوصی در کالیفرنیای شمالی بودند.

نتایج نشان داد که اکثریت دانشجویان در این مطالعه، بخشی از آموزشهای سواد اطلاعاتی را دیده بودند، اما آنها توانایی در سواد اطلاعاتی را براساس مقیاس B-TILE نشان ندادند. همچنین ، نتایج نشان داد که کتابداران پژوهشی و علمی، نیاز به تجدیدنظر ، در مورد فعالیتهای آموزشی خود به دانشجویان تربیت معلم دارند.

نتایج بدست آمده نشان داد که : تأثیر آموزشهای ویژه و عمومی بر روی دانش سواد اطلاعاتی دانشجویان با هم تفاوت معنی داری را نشان نداد و هر دو گروه حداقل صلاحیت قابل قبول را داشتند ( 32/58= میانگین). 46% از 126 شرکت کننده به حداقل توانایی قابل قبول دست یافتند.

تعدادی از اعضای هیأت علمی تربیت معلم، هنوز سواد اطلاعاتی را بعنوان یک مهارت مهم که بایستی دانشجویان تربیت معلم دارا باشند؛ به حساب نمی آورند.

همکاری موثرتری بایستی بین اعضای هیأت علمی و کتابداران علمی و پژوهشی بمنظور بهبود دانش سواد اطلاعاتی دانشجویان تربیت معلم ، صورت گیرد.

ـ یوسل یول (2007) خودکار آمدی سواد اطلاعاتی دانشجویان تربیت معلم دانشگاههای ملی ترکیه را با روش پیمایشی مورد سنجش قرار داد. در این پژوهش 1702 دانشجو مشارکت 

 

 

 پایان نامه پایان نامه تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

 

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی