در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

پایدار سازی ویدئو

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
در این تز ، یک روش جدید در پایدارسازی مقاوم دیجیتالی سکانسهای ویدئو ارائه گردید ه می باشد. این روش شامل چهار مرحله اساسی زیر می باشد : 1- تخمین حرکت تصویر 2- تخمین پارامترهای حرکت دوربین 3- فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته لرزش از حرکت های عمدی دوربین 4- جبران حرکت های ناخواسته در تصویر در قسمت تخمین حرکت از روشی بهره گیری گردید ه می باشد که در آن اولا بردارهای حرکت بدون خطا تخمین زده می شوند و درمقابل خطا کاملا مقاوم می باشند ثانیا در تخمین پارامترهای حرکت دوربین برای کاهش خطای اثر اختلاف عمق در تصویر، بلوک ها از قسمتهای از تصویر انتخاب می شوند که دارایی عمق متوسط و نزدیک به هم را دارند پس میتوان در تخمین پارامترهای حرکت دوربین از یک مدل حرکت بین فریمی دوبعدی ساده شده بهره گیری نمود. در قسمت فیلترینگ حرکت از یک نوع فیلتر پائین گذری بهره گیری شده می باشد که در آن شیفت فازی آن صفر می باشد.
با بهره گیری از این روش در پایدارسازی تصاویر ویدئو در صورتیکه حرکت های دوربین شامل حرکت های انتقالی و چرخشی تواما” با هم باشند و تصاویر شامل اختلاف عمق قابل توجه ای نیز باشد درست اقدام کرده و کارائی لازم در حذف لرزشهای تصویر را دارد.
مروری بر مطالب فصلها
در فصل اول تصریح خواهیم داشت بر روشهای کلی پایدارسازی ویدئو و مروری خواهیم نمود بر تاریخچه و روشهای که تا کنون در پایدارسازی ویدئو ارائه شده می باشد، اشکالات و محدویت های هرکدام مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پایان اصول کلی و مراحل مهم پایدارسازی ویدئو را ارائه خواهیم نمود.
در فصل دوم مدلسازی حرکت فریمی را خواهیم داشت و در آن حرکت دوربین و اثر آن بر روی تصویر را مدل خواهیم نمود و به یک مدل ساده شده دوبعدی خواه یم رسید بطوریکه با بهره گیری از این مدل قادر خواهیم بود اندازه حرکت های دوربین را در جهت های مختلف بر اساس حرکت های پیکسل های متناظر در دو فریم متوالی تصویر را بدست آوریم.
در فصل سوم تخمین حرکت بر اساس روشهای تطبیق بلوکی که شامل روش های جستجوی سریع و جستجوی کامل می باشد ارائه شده می باشد.
در فصل چهارم تخمین حرکت بر اساس روش ساختارهای هرمی نوضیح داده شده می باشد که شامل الگوریتم های تولید ساختار هرمی و پایدارسازی آنها و همجنین الگوریتم ساختار بین هرمی پایدار می باشد.
در فصل پنجم تخمین حرکت بر اساس رو ش تطبیق بلوکی بر روی تصویر صفحه رمزگری شده بیتی تصریح شده می باشد . که در آن در مورد تجزیه یک تصویر سیاه و سفید بصورت صفحه تک بیتی و صفحه رمزگری بیتی توضیحاتی داده می گردد.
در فصل ششم به روشهای عددی برای محاسبه پارامترهای حرکت دوربین با بهره گیری از مدل حرکت بین فریمی تصریح خواهیم نمود.
در فصل هفتم روشهای کاهش و تشخیص خطا در تخمین بردارهای حرکت ارائه شده می باشد و در این فصل به موضوعات مهمی از قبیل علت های ایجاد خطا و فاکتورهای موثر در کاهش خطا تصریح شده می باشد و همچنین به معیارهای تصریح خواهیم نمود که میتواند در تشخیص خطا بهره گیری گردد.
در فصل هشتم به بحث فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته از حرکت های عمدی در دوربین تصریح خواهیم نمود و فیلترهای مختلفی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و نتایج شبیه سازی های انجام شده بر روی این فیلترها مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
در فصل نهم به نتایج مهم این پژوهش تصریح خواهیم نمود و همچنین پیشنهاداتی را ارائه خواهیم نمود که میتواند برای ادامه ی کار مفید واقع شوند.
مقدمه
در پایدارسازی ویدئو هدف حذف لرزشها ی تصاویر ویدئو می باشد و برای انجام آن می بایستی سه مرحله اساسی زیر انجام گردد که بترتیب عبارتند از:
1- تخمین پارامترهای حرکت دوربین 2- فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته لرزش از حرکت های خواسته عمدی 3- جبرانسازی حرکت های تصاویر ویدئو.
مرحله تخمین پارامترهای حرکت دوربین یکی از مراحل مهم پایدارسازی میباشد که لازم می باشد کاملا” بدون خطا انجام گردد.
حرکت های دوربین میتواند بر اساس اندازه جابجای نقاط متناظر بین دو فریم متوالی با بهره گیری از یک مدل حرکت بین فریمی تخمین زده گردد. برای تعیین پارامترهای حرکت دوربین در هر فریم لازم می باشد چندین نقطه متناطر بین دو فریم پیدا گردد. تعداد نقاط متناظر مورد نیاز بستگی به نوع و تعداد مجهولات مدل حرکت بین فریمی دارد که در آن بطور معمول بین 2 تا 3 نقطه متناظر برای حل معادلات آن مورد نیاز می باشد.
با در نظر داشتن اینکه پیدا کردن پیکسل های متناظر بین دو فریم متوالی در اقدام غیر ممکن میباشد پس مجبور هستیم از بلوک بجای پیکسل بهره گیری نمائیم اما درانتخاب ابعاد بلوک می بایستی شرطی را رعایت نمائیم که در آن ابعاد بلوک مجاز هستند تا اندازه ای بزرگ انتخاب شوند که سرعت و جهت حرکت تمام پیکسل های آن از یک فریم به فریم بعدی کاملا” یکسان باشند پس با برقراری این شرط میتوان حرکت بلوک را همانند حرکت پیکسل مرکز آن دانست.
در پایدارسازی ویدئو یکی از مسائل اساسی و مهم مشکل اختلاف عمق در تصاویر در زمان حرکت دوربین می باشد که در این حالت سرعت حرکت قسمت های از تصویر که عمق شان کمتر می باشد بیشتر از قسمت های از تصویر می باشد که عمق شان بیشتر می باشد پس در بهره گیری کردن از این نواحی بعنوان نقاط متناظر میتواند خطا زیادی را در تخمین پارامترهای حرکت دوربین به دنبال داشته باشد.
برای تخمین حرکت بلوک ها اگر بخواهیم از روش تطبیق بلوکی به همان صورتیکه در فشرده سازی بکاربرده میشود بهره گیری نمائیم ، خطای نسبتا” زیادی را خواهیم داشت زیرا اساس روش تطبیق بلوکی بر اساس محتویات تصویر بلوک ها می باشد که نتایج جستجو آن میتواند شامل بلوک های مشابه هم باشد البته این موضوع در فشرده سازی اهمیت چندانی ندارد اما در پایدارسازی ویدئو به دلیل اینکه هدف از تخمین بلوکها پیدا کردن نقاط متناظر بین دو فریم متوالی میباشد پس ما خطا ی خیلی زیادی را خواهیم داشت.
در این روش ارائه شده اولا” تعداد بلوک های که در هر فریم حرکت آنها تخمین زده می شوند چندین برابر تعداد مورد نیاز خواهند بود. ثانیا” با بکار بردن روشهای، اندازه درصد خطا تخمین حرکت بلوک ها به کمترین مقدار کاهش می یابد. ثالثا” با بهره گیری از معیارهای تشخیص خطا، در هر فریم بردارهای حرکت تخمین زده شده صحیح از بردارها تخمین زده شده غلط تشخیص داده شده و از میان آنها به تعداد مورد نیاز صحیح ترین بردارها برای بهره گیری در مدل حرکت بین فریمی انتخاب می شوند.
پس در این روش اولا” بردارهای حرکت تخمین زده شده که قرار می باشد در مدل حرکت بین فریمی بهره گیری شوند کاملا” صحیح خواهند بود و ثانیا” این بردارها ی صحیح میتواند از قسمتهای از تصویر انتخاب شوند که دارایی اختلاف عمق کمتری را نسبت به هم دارند پس با بهره گیری از این روش در پایدارسازی ویدئو خطای مربوط به اختلاف عمق را هم نخواهیم داشت.
تعداد صفحه : 185
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: کنترل ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور با به کارگیری تپ چنجر

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید