دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

رویدادها و موقعیت ها و موجهه با چالش ها هدایت کند، همسو می باشد. نتیجه این پژوهش نشان داد که دانش آموزانی که هدف عملکرد گرایشی بالایی دارند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردار هستند. و در مورد ارتباط بین عملکرد یادگیری نشان داد که دانش آموزانی که نمرات بالایی در این بعد دارند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردار هستند. به عبارت دیگر، دانش آموزانی که تحصیل را به خاطر یادگیری و اکتساب دانش انجام می دهند از نمرات بالایی برخوردار هستند.

همچنین نتیجه مهم این پژوهش این بود که ابعاد عملکرد گرایشی و یادگیری به طور مثبت و معنی داری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد پیش بینی قرار می دهند. در بین ساده تر، اثبات شایستگی های فردی در قالب عملکرد گرایشی، و کسب مهارت و تبحر در بعضی تکالیف در قالب عملکرد یادگیری، می تواند در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تأثیر موثری ایفا کند، و در مقابل علاقه به یاگیری صرفاً برای گریز از پیامدهای منفی آن مثل سرزنش یا تنبیه، و نیز اقدام یادگیری بدون هیچ هدف واضح، موفقیتی در زمینه تحصیلی برای دانش آموز نخواهد داشت.

این نتایج با تمام مطالعاتی که در باب مطالعه ابعاد هدف گزینی و پیشرفت تحصیلی صورت گرفته می باشد، به طور مثال: نتیجه این پژوهش در مورد ارتباط ابعاد هدف مندی با پیشرفت تحصیلی با پژوهش های گری و همکاران (2009)، (رابرت[1] و الیس[2]، 2008)، (لارسون[3] و همکاران، 2010)، (میکه[4]، 1994)، (الیوت و آینده موکول شود اما در عین حال نیز عدم انجام آن به زیان فرد می باشد و از این بابت خود را سرزنش می کند (امیدوار، 1384)به تعبیر الیس اهمالکاری نوعی سندرم فردا می باشد .

چنین فرایندی فرد را وادار می کند کهبرای موجه جلوه دادن عادت مورد نظر علت های متعدد بیاورد که بتواند درگیریهای ذهنی و ناهماهنگی های شناختی خود را مرتفع سازد(امیدوار ، 1384)فرد اهمالکار مجبور می باشد در قبال اهمالکاری وهمزمان با سرزنش خویش از خود دفاع کنداز یک سو برای عدم انجام کارهایش دلیل تراشی می کند از سوی دیگر انجام کار را به آخرین دقایق محول می کند (آتش پور،امیری، 1378)اهمالکاری به تاخیر انداختن و جایگزین کردن تکالیف ضروری

Mike

 

 

 پایان نامه پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمال کاری و عملکرد تحصیلی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه