۶-۱تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۶-۱کیفیت زندگی:

گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را اینگونه تعریف می کند : ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی، در متن فرهنگ و نظام های ارزشی که در آن زندگی می کنند و در ارتباط بااهداف ، انتظارات ، ارتباطات و نیازهایشان می باشد.(کینگ[۱]،۲۰۰۳)

مقصود از کیفیت زندگی در این پژوهش نمره ای می باشد که هر آزمودنی از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) می‌گیرد.

۲-۶-۱ صفات شخصیت

به اعتقاد مک کرا و جان [۲]( ۱۹۹۲ )، اگرچه مدل پنج عاملی نظریه ای درباب شخصیت نیست اما بطور تلویحی بر نظریه صفات مبتنی ست . بنا بر نظریه صفات، افراد را می توان در قالب الگوهای نسبتاً پایدار تفکر، احساس، و اعمال توصیف نمود و آنها را در قالب بعضی صفات که نوعی ثبات بین موقعیتی دارند، اندازه گیری نمود. مقصود از صفات شخصیت در این پژوهش نمره ای می باشد که آزمودنی درپرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو ( NEOPI-FF)  فرم کوتاه کسب می کند.

۳-۶-۱ خودکارآمدی

خودکارآمدی یعنی قضاوت‌های افراد در مورد توانایی­های خود ( بندورا[۳] ‌، ۱۹۹۷) که این باورهای افراد نسبت به توانایی هایشان روی کوشش و پشتکار آن‌ها اثر می گذارد. به عبارتی خودکارآمدی عبارتست از باور فرد، در این خصوص که توانایی انجام تکالیف را دارد یا خیر (میلن، شیرن و اوربل [۴]، ۲۰۰۰). خودکارآمدی با در نظر داشتن احساس تفکر و اقدام بشر‌ها متفاوت می باشد (بندورا، ۱۹۹۷ ).

مقصود از خودکارآمدی در این پژوهش نمره ای می باشد که هر آزمودنی از پرسشنامه خودکارآمدی شرر (GSEs)کسب می نماید.

۴-۶-۱ راهبردهای مقابله ای

راهبرد های مقابله ای، مجموعهای ازتلاش‌های شناختی و رفتاری فرد می باشد که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش‌زا به کار میرود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن میشود. دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشارزایی درونی یا بیرونی به کار می برند را مورد ارزیابی قرار میدهد. دو شیوه مقابله عمومی، مقابله مشکل مدار و مقابله هیجان مدار را برای مقابله با استرس مشخص نموده اند. مقابله مشکل مدار ، مهارتی می باشد که بر پرداختن به خود مساله یا موقعیت تمرکز می کند و مقابله هیجان مدار معطوف به مهار ناراحتی هیجانی بوده و به عواطفی که با آن موقعیت مرتبط می باشد می‌پردازد نه کنترل خود موقعیت (لازاروس و فولکمن،۱۹۸۴).

مقصود از راهبردهای مقابله ای در این پزوهش نمره ای می باشد که هر آز مودنی از پرسشامه راهبردهای مقابله ای لازاروس( WOCQ) کسب می نماید.

[۱] .king

[۲] .McCrae &John

[۳] .Bandura

[۴] .Milne,Sheeran&Orbell

متن کامل پایان نامه