فصل دوم

پیشینه ی پژوهش

 

مقدمه:

کودکی که به دنیا می آید دارای کامل ترین و عالی ترین امکانات رشدی می باشد و اما ظرفیت آن را دارد که به بهترین وجهی پرورش یافته و برترین کمالات را پیدا کند کافی می باشد او سالم به دنیا بیاید و خانواده و محیطی مناسب در اختیارش قرار گیرد این محیط را والدین به وجود می آورند والدین هستندکه انرژی نهفته در وجود کودک را شکوفا کرده خط و جهت می دهند غالباً فرزندان به دلیل خطاها و ناسازگاری هایشان محکوم می شوند و فراموش می شود که خطاها و عدم آگاهی والدین دلیل بروز مشکلات آنان می باشد. این پژوهش شامل پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر می باشد .

۲-۱ سازگاری و ناسازگاری زناشویی

۲-۱-۱ سازگاری زناشوئی

سازگاری زناشوئی انطباق وضعیتی می باشد که هست ، و وضعیتی که مورد انتظار می باشد ، می باشد . طبق این تعریف سازگاری زناشوئی وقتی هست که وضعیت موجود فرد در ارتباط زناشوئی مطابق با آن چیز که که وی انتظار داشته باشد و ناسازگاری زناشوئی وقتی هست که وضعیت موجود فرد در ارتباط زناشوئی با وضعیت مورد انتظار و دلخواه فرد منطبق نباشد (سلیمانیان ،۱۳۷۳)

اساساً اگر سازگاری زناشوئی حاصل مبادله رفتارهای پاداش بخش باشد . عدم سازگاری فقط هنگامی خواهد بود که دو شریک از چیزی رنج ببرند . البته نظر افراد در این باره که چه اموری رضایت بخش می باشد با گذشت زمان ، رشد طبیعی بشر تغییر کند . ارتباط ای را که یک زوج در بیست سالگی ، فوق العاده می دانند ممکن می باشد در چهل سالگی ، با ایجاد علایق و شغلهای جدید در این ساهل چندان رضایت بخش نیابند . همچنین نامزدی که زمانی بهترین انتخاب تلقی مشده می باشد . در صورت امکان نامزدهایی زیباتر و بهتر وجود داشته باشد . احتمالاً دیگر آنچنان راضی کننده نخواهد بود . همچنین ممکن می باشد با شروع زندگی و دیدن خطاهای همسر در طول سال ها ، رضایت از همسر کاهش می یابد . (الیس و همکاران، ترجمه صالحی فدری و امین یزدی ، ۱۳۷۵)

 

متن کامل پایان نامه