• از ضریب همبستگی اسپیرمن[۱] و آزمون رتبه ای داده ها جهت محاسبه ی همبستگی میان تولید ناخالص داخلی و رتبه رقابت پذیری اقتصادی و بازرگانی و مالی ۱۴۲ کشور مورد مطالعه جهان و آزمون رتبه ای داده ها استفاده گردیده می باشد از این ضریب زمانی استفاده می شود که متغیرهای مورد مطالعه با  استفاده از مقیاس رتبه ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند. ( عادل آذر، ۱۳۸۴)

از ضریب همبستگی پیرسون[۲]       برای تعیین همبستگی میان توسعه بازار مالی و حجم تولید خودرو استفاده می شودلازم بذکر می باشد این ضریب برای محاسبه داده­های کمی بکار می رود.

۱-۱۰- محدودیت های پژوهش

  • عدم امکان دستیابی به تمامی گزارشات ۱۱سال گذشته مجمع جهانی اقتصاد
  • عدم وجود اطلاعات برای تمامی ۱۴۲ کشور مورد مطالعه
  • فقدان هرگونه پژوهش در زمینه پیش بینی جایگاه اقتصادی و بازرگانی و مالی کشورها
  • عدم دستیابی به متن کامل سند چشم انداز ۱۴۰۴ جهت مطالعه تمامی شاخص های مورد مطالعه در گزارش مجمع جهانی اقتصاد

 

 

۱-۱۱- قلمرو پژوهش

           قلمرو پژوهش شامل سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می باشد.

۱-۱۱-۱- قلمرو موضوعی

  • پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
  • سند چشم انداز ۱۴۰۴
  • صنعت خودرو سازی

۱-۱۱-۲- قلمرو زمانی

قلمرو داده های زمانی؛ اطلاعات و داده های مستند گزارشات سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ ( ۱۳۹۰-۱۳۷۹ )

قلمرو پیش بینی؛ سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ میلادی ( ۱۴۰۴-۱۳۹۰ )

۱-۱۱-۳- قلمرو مکانی

بازار مالی در اقتصاد جهانی و برجسته کردن بازار مالی ایران و صنعت خودرو سازی

۱-۱۲- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش

۱-۱۲-۱- چشم انداز [۳]

چشم انداز در زبان فارسی به معنی چیزی می باشد که از آینده در نظر بشر مجسم می شود.در مطالعات انجام گرفته، تعاریف مختلفی از چشم انداز هست که عمده ترین آنها به توضیح ذیل می باشد :

  • چشم انداز آمیزه ای از ارزش و داوری های مبتنی بر ایدئولوژی و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. طبق این دیدگاه هر ایدئولوژیی، ترسیم کننده یک چشم انداز می باشد؛ لذا در مقام برنامه ریزی و تصمیم گیری بایستی ایدئولوژی واحدی حاکم باشد تا چشم­اندازی واحد شکل گیرد.
  • چشم انداز، ارایه دهنده یک تصویر مطلوب، آرمانی و قابل دستیابی می باشد که مانند چراغی در افق بلند مدت، فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی های جامع نگری، آینده نگاری، ارزش گرایی و واقع گرایی می باشد.
  • چشم انداز تصویری مطلوب و قابل دستیابی در یک افق زمانی بلند مدت می باشد که متناسب با مبانی ارزشی و آرمان های نظام و مردم تعیین می شود.

۱-۱۲-۲- رقابت پذیری[۴]

رقابت پذیری مفهومی نسبی می باشد که توانایی و عملکرد یک شرکت، یک کشور یا یکی از بخش ها و زیر بخش های اقتصادی را در زمینه عرضه یا فروش کالاها و خدمات تولیدی در یک بازار مشخص نشان می­دهد. اگرچه اصطلاح رقابت پذیری در اقتصاد و مدیریت بازرگانی کاربر وسیعی دارد و از معیارهای آن برای ارزیابی میزان رقابت پذیری ملی – در سطح کشورها- استفاده می شود اما بعضی از اقتصاد دانان بر این باورند که این واژه در بسیاری از موارد از شفافیت کافی برخوردار نیست و معیارهای کمی نمی تواند دقیقاَ اظهار کننده سطح رقابت شرکت ها در همه بازارها باشد.

[۱].Spearman Correlation Coefficient

[۲]. Pearson Correlation Coefficient

[۳].Vision

[۴]. Competitiveness

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید