به عبارتی می توان گفت با در نظر داشتن تاثیرتولید ناخالص داخلی در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران (۱۱٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات تأثیر به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) لذا در نظر داشتن این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛ لذا مطالعه و تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ با در نظر داشتن سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز با در نظر داشتن ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش علاوه بر تعیین و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ و تعیین میزان شکاف آن با اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ میزان همبستگی تولید ناخالص داخلی با رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می­شود.

۱-۶-کاربرد نتایج پژوهش

از آنجا که نتایج پژوهش منجر به تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ و میزان شکاف برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ می­شود لذا این نتایج می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی و تولیدی کشور جهت تدوین استراتژی های سازمانی و مملکتی جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفت و تعالی ملی شود. مانند استفاده کنندگان نتایج پژوهش می توان از وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی و نهاد های قانون­گذاری کشور نام برد.

۱-۷-اهداف پژوهش

در شرایط دنیای کنونی و پیشرفت علم و تکنولوژی و شفافیت اطلاعات، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشور­ها جهت ورود و سرمایه گذاری سایر کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از سوی دیگر سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران و اهداف تعیین شده در آن ورود به بازارهای جهانی را برای ایران در تمامی صنایع لازم الاجرا می­داند لذا تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران و تدوین استراتژی­های مناسب جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ از اهمیت زیادی برخوردار می باشد لذا اهداف این پژوهش که قابل تقسیم به ۲ دسته اهداف اصلی و فرعی می باشند عبارتند از:

هدف اصلی :

ارزیابی، مطالعه و مطالعه جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورهای جهان و پیش بینی رتبه ایران براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴  و توسعه بازار مالی و صنعت خودرو سازی

اهداف فرعی : 

  1. پیش بینی امتیاز و در نهایت رتبه بندی ۱۴۲ کشور مورد مطالعه برحسب رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال ۱۴۰۴ برحسب گزارشات ۱۱ ساله مجمع جهانی اقتصاد با روش هلت وینترز
  2. پیش بینی رتبه و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران براساس سند چشم­انداز ۱۴۰۴ با در نظر داشتن هدف کسب رتبه اول در منطقه
  3. تعیین همبستگی GDP با رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
  4. تعیین همبستگی توسعه بازارهای مالی با حجم تولید خودرو در جهان
  5. پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با در نظر داشتن اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴

۱-۸- روش انجام پژوهش و گردآوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی می باشد. با در نظر داشتن ماهیت پژوهش و روش انجام کار داده ها و اطلاعات مورد نیاز به سه صورت ذیل گردآوری می شود.

  • اطلاعات و آمار مورد نیاز برای رتبه بندی توسعه بازار مالی کشورها از طریق بانک­های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات مجمع جهانی اقتصاد جمع آوری گردیده می باشد.
  • اطلاعات و آمار مورد نیاز برای تعیین جایگاه صنعت خودرو سازی و حجم تولید خودرو از طریق بانک های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات World Automaker و سازمان بین المللی سازندگان خودرو[۱] (OICA)جمع آوری گردیده می باشد.
  • برای تعیین و پیش بینی جایگاه اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴، سند چشم انداز ۱۴۰۴ مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاعات مربوطه استخراج گردیده می باشد.

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش به علت حجم بالای اطلاعات از ۳ روش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده می باشد

با استفاده از روش هلت وینترز به پیش بینی رتبه کشورهای مختلف در سال ۱۴۰۴ براساس گزارشات ۱۱ ساله مجمع جهانی اقتصاد پرداخته شده می باشد و در صورت نیاز با در نظر داشتن تعداد زیاد گزینه ها (کشورهای مورد مطالعه) و زیاد بودن حجم محاسبات از نرم افزار های مربوطه جهت تسهیل محاسبات استفاده شده می باشد.

[۱].Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید