دانلود پایان نامه نحوه تاثیر تصویر کیفیت خدمات بر وفاداری برند

مق

دمه

اهداف اولیه این پایان نامه برای اندازه گیری توجه مصرف کنندگان مربوط به مسئولیت اجتماعی در رستوران خدمات سریع و به تعیین تاثیر این توجه در شخصیت برند و  وفاداری به برند می باشد. این مطالعه در عمق این توجه حرکت می کند که علت های مصرف کنندگان یک محصول خریداری شده بر دیگر محصولات و پرسش های ظریف تر و روانی اجتماعی از اینکه  تصمیم گیری خرید چگونه ساخته شده می باشد، برای بازاریابان آشکار شود (گراپنتین ۱۹۹۷). درک عناصر متفاوتی از توجه ها که تصمیمات خرید را شامل می شود برای بازاریابان پایه و اساسی در سطوح کسب و کار و سطوح عملیاتی استراتژی ها فراهم می کند (کاتلر ۱۹۹۱ ،ریچ ۱۹۹۹) . یکی از این توجه ها توجه  ساختارهای پایدار و باورهای سازمان یافته اجتماعی که زمینه را فراهم می کند افراد به احساس، درک، و رفتار گزینشی نسبت به مراجعه و یا اشیاء شناختی فکر می کنند (کرلینگر ۱۹۸۴)  .ارزش ها، باورها و رفتار بطور نزدیکی با توجه در ارتباط می باشد (فریچه، ۱۹۹۵). ارزش ها باورهای عمومی در مورد آن چیز که که خوب یا بد، مطلوب یا نا مطلوب می باشد، که توسط جوامع به اشتراک گذاشته شده(اسکات و لامونت، ۱۹۷۳) . آنها نسبت به هر عنصر خاص نیستند، اما برای ارزیابی طیف گسترده ای از اشیاء و شرایط استفاده می شوند به عبارت دیگر ارزش ها پایه هایی برای باور ها و توجه ها ی مرتبط هستند (فریچه، ۱۹۹۵). باورها، شناخت در مورد پذیرش از چیزی به عنوان واقعی، درست، نادرست، خوب یا بد هستند.آنها واحد پایه از ساختار شناختی مردم هستند(اسکات و لامونت، ۱۹۷۳) . دو یا بیشتر از باورهای مربوط به یک پدیده توجه فرد را نسبت به پدیده تشکیل می دهند از آنجا که توجه زمینه ای برای عملاست، فعال شدن آنها ممکن می باشد به  رفتار منتج شود (روکیچ ۱۹۶۸ ، روزنبرگ ۱۹۵۶) شریف و همکاران (۱۹۶۵) زمانی از این حمایت می کنند که وقتی رخ داد ها در موافقت با یک توجه انجام یا انجام نمی شوند رفتاری که نتایج آن بسیار قابل پیش بینی می باشد حاصل می شود . رفتار (اقدام) در این مثال،بر اساس”منطقی و سیستماتیک”  (آجزن و فیشبین ۱۹۸۰)استفاده از اطلاعات موجود، به جای انگیزه های ناخودآگاه می باشد .

در این فصل آغاز موضوع مسئولیت اجتماعی با در نظر داشتن مباحثی مانند مفهوم و تعاریف ، جایگاه و اهداف ، روشهای مختلف ، مزایا و کاربرد و تصویر مسئولیت اجتماعی سازمان ها با رویکرد صنعت رستوران بسط و توضیح داده می شود. سپس موضوع تصویر کیفیت خدمات و کیفیت محصولات در ازریابی نشاًت گرفته از مسئولیت اجتماعی برند مورد توجه قرار گرفته و در آن مواردی مانند برندسازی، مدیریت و هویت برند، تصویر شرکت، و وفاداری به برند و در نهایت متغییر بسیار یا اهمیت شخصیت برند وار تباط آن با مدل وفاداری برند  توضیح داده خواهد شد. در ادامه، چهارچوب نظری پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت و پس از یک جمع بندی، مدل مفهومی پژوهش ارائه خواهد شد.

۲-۲ مسئولیت اجتماعی برند(برند)

شناختی از مسئولیت اجتماعی  ، مسئولیت اجتماعی یک باور عمومی و یا ارزش می باشد که اشاره ای به طیف گسترده ای از تعهدات هنجاری دارد (اندلر ۱و  تاویز۲ ، ۱۹۹۸) . به عنوان مثال شامل، اما نه محدود به موارد زیر نیست: پرداخت پول یا زمان به سازمان های خیریه محلی، که سازگار با محیط زیست هستند ، اقدام اخلاقی نسبت به سهامداران داخلی و خارجی(کارول۳، ۱۹۹۱) و اصول اخلاقی از اقدامات مدیران فردی (اندلر و  تاویز ، ۱۹۹۸، گاستین ۴و ویور۵ ،۱۹۹۶ ،لوزانو۶ ۱۹۹۶، وب۷ ۱۹۹۶ ) . مسئولیت اجتماعی سازمان مفهومی می باشد که سازمان ها مصلحت و منافع جامعه را از طریق مسئولیت پذیری در برابر اثراتی که فعالیت هایشان بر مصرف کنندگان، عرضه کنندگان،کارمندان،سهامداران جامعه ومحیط در همه فضا های عملیاتی میگذارد، مورد توجه قرار می دهند این تعهد فراتر از الزامات قانونی برای پیروی کردن از مقررات گسترش می یابد و سازمان ها بطور داوطلبانه گام های مفیدی را در جهت بهبود کیفیت زندگی کارکنان و خانواده هایشان در جامعه محلی و جوامع وسیع تر بر می دارند (امیدوار،۱۳۸۴)

زیرا سازمان ها و شرکت ها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند ، پس فعالیت های آنها بایستی به گونه ای باشد که اثرات مثبت حاصل از فعالیت خود را به حداکثر رسانده و اثرات منفی را به حداقل کاهش دهند و به عنوان تاثیر گذارترین عضو جامعه ، نگران نیاز ها و خواسته های دراز مدت جامعه باشند و در جهت رفع معضلات  آنها بکوشند . بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی تدابیر و رفتار های تجاری در حوزه های کارگری ، مصرف کننده ها، حمایت های زیست محیطی، حقوق بشر، ضوابط رفتاری- اخلاقی و اطاعت پذیری، فعالیت اجتماعی و خیر خواهی شرکت را در بر می گیرد . در واقع توسعه و اجرای تدابیر و استراتژی های این حوزه، ابعاد کلیدی مسئولیت اجتماعی را تشکیل می دهد (امیدوار،۱۳۸۴) . مسئولیت پذیری اجتماعی وسیله ای برای بحث تعهداتی که یک سازمان بایستی نسبت به جامعه خود داشته باشد . شیوه ای برای پیشنهاد ایده های سیاست گذاری در مورد اقدام به تعهدات ذکر شده و نیز ابزاری می باشد که به کمک آن می توان منافع دو جانبه سازمان و جامعه را در اقدام به تعهدات معیین نمود (چندلر ،۲۰۰۶).

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک